New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/7-UPB2, 100/08-odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4) in  14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 10. redni seji, dne 22. decembra 2011, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2012

 

 

1.   SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

4.430.242

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.882.615

 

70 DAVČNI PRIHODKI

2.212.922

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.020.523

 

 

703 Davki na premoženje

128.695

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

63.704

 

 

706 Drugi davki

0

 

71. NEDAVČNI PRIHODKI

669.693

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

521.811

 

 

711 Takse in pristojbine

1.300

 

 

712 Globe in druge denarne kazni

700

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

84.150

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

61.732

 

72  KAPITALSKI PRIHODKI

34.629

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

751

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

33.878

 

 

73  PREJETE DONACIJE  

0

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

 

 

74  TRANSFERNI PRIHODKI

1.512.998

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

467.304

 

 

741  Prejeta sredstva  iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

1.045.694

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.618.088

 

40 TEKOČI ODHODKI

1.410.152

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

451.857

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

68.583

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

838.907

 

 

403 Plačila domačih obresti

30. 20.555250

 

 

409 Rezerve

 

 

41  TEKOČI TRANSFERI

1.238.183

 

 

410 Subvencije

41.900

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

788.550

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

89.520

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

318.213

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

 

42  INVESTICIJSKI ODHODKI

1.373.902

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.373.902

 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI

595.851

 

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

122.000

 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

473.851

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

- 187.846

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

 

75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

 

44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

440  Dana posojila

0

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

VII.   ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

50  ZADOLŽEVANJE

0

 

 

500 Domače zadolževanje

 

 

 

 

 

VIII.    ODPLAČILA DOLGA (550)

134.453

 

55  ODPLAČILA DOLGA

134.453

 

 

550 Odplačila domačega dolga

134.453

 

 

 

 

IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

- 322.299

 

(I..+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

- 134.453

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

187.846

 

 

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12 PRETEKLEGA LETA

322.299

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

3.   POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

(izvrševanje proračuna)

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

 

Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 

 

4. člen

 

 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

 

Namenski prihodki proračuna so:

 

 

1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda,

 

 

2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

 

 

3. požarna taksa,

 

 

4. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

 

 

5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za gozdove,

 

 

6. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja,

 

 

7. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja,

 

 

8. prihodki režijskega obrata,

 

 

9. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

 

 

10. prejete donacije in

 

 

11. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.

 

 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun. 

 

 

Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

 

 

5. člen

 

 

(prerazporejanje pravic porabe)

 

 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do skupnega zneska 60.000,00 EUR.

 

 

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.

 

 

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna.

 

 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

 

 

6. člen

 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

 

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo zapadle v plačilo:

 

 

- v letu 2013, ne sme presegati 70 % pravic porabe, zagotovljene  za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu za tekoče leto in

 

 

- v naslednjih letih (po letu 2013), ne sme presegati  60 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske odhodke in investicijske transfere, v sprejetem proračunu  za tekoče leto. 

 

 

Skupni obseg  prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

7.  člen

 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % vrednosti projekta. Vse ostale spremembe mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

(proračunski sklad)

 

 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna  v višini 10.000,00 EUR. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

 

 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, požar, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 10.000,00 EUR, župan in o tem poroča občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem izvrševanju proračuna. V ostalih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ko poraba presega višino o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o proračunu,  odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

 

 

9. člen

 

 

(splošna proračunska rezervacija)

 

 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije  se v letu 2012 določijo v višini 10.000,00 EUR.

 

 

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva se razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela proračuna. O koriščenju splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem o izvrševanju proračuna.

 

 

10. člen

 

 

(ukrepi za uravnoteženje proračuna)

 

 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 

 

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega proračuna.

 

 

4.  POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

 

 

11. člen

 

 

(odpis dolgov)

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. Člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

12. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine)

 

 

Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

 

 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega člena.

 

 

13. člen

 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna)

 

 

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.

 

 

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc na Pohorju, se v letu 2012 ne bodo zadolževali.

 

 

6.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

14.  člen

 

 

(začasno financiranje v letu 2013)

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

15. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

 

 

Številka: 4101-0004/2011

 

 

Datum: 22.12. 2011

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

 

Župan Joško MANFREDA