Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32793), 22.člena Zakona o financiranju občin(Ur. list RS, št. 80/94,56/98 in 59/99), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 36/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,74/98,70/00), 26. In 27. člena Odloka o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju občine Rače - Fram (MUV, 12/97) ter 7.in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 25. in 26. redni seji, dne 12. novembra 2001 in 4. decembra 2001, sprejel naslednji
 
 
S K L E P
 
o ceni kanalščine na območju Občine Rače - Fram
 
 
I.
 
Cena kanalščine v občini Rače - Fram znaša:
 
 
  • 56,00 SIT/m3 za gospodinjstvo
 
 
  • 91,00 SIT /m3 za gospodarstvo.
 
 
II.
 
Vse cene so brez DDV. Povišanje začne veljati s 1. 1. 2002.
 
 
III.
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02/25-2001- 3
 
 
Datum: 10. december 2001