New Page 1

Na podlagi 29. in 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 27/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 45. in 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP1-UPB4, 17/08, 21/08), 14. in 48. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02), 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01), so Občinski svet Občine Ljutomer dne 8. 12. 2008, Občinski svet Občine Križevci dne 17. 12. 2008, Občinski svet Občine Radenci dne 23. 12. 2008, Občinski svet Občine Razkrižje dne 10. 12. 2008, Občinski svet Občine Sveti Jurij dne 27. 11. 2008, Občinski svet Občine Veržej dne 2. 12. 2008, sprejeli

O D L O K

o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Razkrižje, Občina Radenci, Občina Sveti Jurij in Občina Veržej ustanovijo organ skupne občinske uprave, določijo njegovo delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen

(1) Občine ustanoviteljice ustanovijo organ skupne občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(3) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo predstojnika skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.

(4) Župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do medobčinskega inšpektorata in redarstva, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za medobčinski inšpektorat in redarstvo ter druge zadeve, pomembne za nemoteno delo medobčinskega inšpektorata in redarstva.

SEDEŽ

3. člen

(1) Ime organa skupne občinske uprave je »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.

(2) Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

(3) Medobčinski inšpektorat in redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Na zgornjem robu žiga je napis: »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«, v notranjem krogu pa napis Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

NALOGE IN ORGANIZACIJA

4. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v zvezi z nalogami občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je organiziran kot enovit organ.

(3) Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, in sicer:

a) zakonom o varnosti cestnega prometa,

b) zakonom o občinskem redarstvu,

c) zakonom o varstvu javnega reda in miru,

d) odloki o občinskih cestah,

č) odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki,

e) odloki o oglaševanju in reklamiranju,

f) odloki o občinskih taksah,

g) odloki o pokopaliških dejavnostih,

h) odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,

i) odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,

j) odloki o oskrbi s pitno vodo,

k) odloki s področja naravne in kulturne dediščine,

l) drugimi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.

5. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.

(2) Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in predpisi občin ustanoviteljic.

(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.

6. člen

(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo se mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča predstojnik inšpekcije. O izločitvi predstojnika Medobčinskga inšpektorata in redarstva odloča župan, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

7. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva je predstojnik medobčinskega inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

(2) Predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva je uradnik na položaju.

(3) Predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj.

8. člen

(1) Predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinskega inšpektorata in redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

9. člen

(1) Občina Ljutomer, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež, ima za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata in redarstva status delodajalca.

(2) Župan Občine Ljutomer s statusom delodajalca uresničuje do javnih uslužbencev v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja (določitev letnega dopusta, dela plače za delovno uspešnost, dodatno delovno uspešnost, ocenjevanje in napredovanje, letni pogovor in drugo) in o tem seznani župane ostalih občin ustanoviteljic na njihovo zahtevo.

SREDSTVA ZA DELO

10. člen

(1) Sredstva za delo redarjev zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število redarjev v posamezni občini. Župani občin ustanoviteljic podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sklenitvijo posebnega dogovora.

(2) Sredstva za delo ostalih zaposlenih zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev v posamezni občini. Župani občin ustanoviteljic podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sklenitvijo posebnega dogovora.

(3) Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, občine določijo v novem razmerju, če:

– nova občina ali občine pristopijo k Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu,

– ob izstopu občine ali občin iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

11. člen

(1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež v skladu z dogovorom županov občin ustanoviteljic iz 1. člena tega odloka.

(2) Priznane stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, kadrovskega poslovanja, informacijskega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo in jih za Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi občina s statusom delodajalca, si občine ustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata in redarstva delijo v razmerju, določenim v posebnem dogovoru.

VSTOP IN IZSTOP

12. člen

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred nameravanim izstopom.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do organa skupne občinske uprave in prevzame v svojo občinsko upravo sorazmerni del delavcev.

(3) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Vse spremembe odloka pa se sprejmejo po enakem postopku, kot osnovni odlok.

NALOGE ŽUPANOV

13. člen

Župani občin ustanoviteljic v 30 dneh po uveljavitvi odloka sprejmejo akt o sistemizaciji in določijo kadrovski načrt, v nadaljnjih 30 dneh pa imenujejo predstojnika.

PRIČETEK DELOVANJA

14. člen

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo prične z delom po tem odloku 1. 1. 2009. Do takrat morajo občine ustanoviteljice zagotoviti sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela v novi sestavi občin in novem deležu financiranja. S pričetkom delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, preneha delovati Medobčinski inšpektorat, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupnega inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat«.

(2) Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu nadaljujejo delo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda Občina Ljutomer, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež in ima za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata in redarstva status delodajalca, odločbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.

(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v Medobčinskem inšpektoratu.

(5) V primeru, da se ukine Medobčinski inšpektorat in redarstvo, prevzamejo občine ustanoviteljice v svojo občinsko upravo sorazmerni del delavcev. V primeru novo zaposlenih se obveznosti delijo v razmerju, določenim v posebnem dogovoru.

15. člen

Inšpekcijski in prekrškovni postopki, vodeni v Medobčinskem inšpektoratu, se nadaljujejo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu z dnem začetka njegovega dela.

16. člen

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Ljutomer.

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupnega inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št. 102/07).

18. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-440/2008-2696

Ljutomer, dne 24. decembra 2008

Župan

Občine Ljutomer

Franc Jurša l.r.

 

Župan

Občine Križevci

Ozvald Tučič l.r.

 

Župan

Občine Radenci

Mihael Petek l.r.

 

Župan

Občine Razkrižje

Stanislav Ivanušič l.r.

 

Župan

Občine Sveti Jurij

Anton Slana l.r.

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.