New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 24. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o dodelitvi enkratne denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratna denarna pomoč) v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ter določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, postopek za uveljavljanje, ter način dodelitve enkratne denarne pomoči.

 

2. člen 

 

(1) Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč za novorojenca, s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

(2) Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

 

3. člen 

 

(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca, pod pogojem, da imata oba starša in novorojenec, ob rojstvu in v času vložitve vloge, stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici ter pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije.

(2) Pri enostarševskih družinah, je upravičenec do denarne pomoči tisti starš, ki je na podlagi odločbe pristojnega organa določen kot skrbnik novorojenca in dejansko živi z novorojencem, upoštevaje pogoje iz prejšnjega odstavka.

(3) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi zakoniti zastopnik novorojenca na podlagi odločbe pristojnega organa upoštevaje pogoje iz prvega odstavka tega člena.

 

4. člen 

 

(1) Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša za vsakega novorojenca 400,00 EUR.

(2) O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloči občinski svet s sklepom.

(3) Upravičenec, ki prejme enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.

 

5. člen 

 

(1) Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri občinski upravi Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

(2) Enkratna denarna pomoč se izplača na podlagi izpolnjenega obrazca vloge upravičenca, ki obsega naslednje podatke:

– ime, priimek in naslov upravičenca ter EMŠO in davčno številko,

– naziv banke in številko transakcijskega računa upravičenca,

– ime in priimek ter naslov novorojenca.

ter priloge:

– kopijo davčno številki upravičenca,

– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,

– potrdilo o stalnem prebivališču staršev oziroma zakonitega zastopnika in novorojenca,

– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa upravičenca,

– odločba pristojnega organa v primerih iz drugega in tretjega odstavka 3. člena.

(3) Podatke iz uradnih evidenc iz prejšnjega odstavka tega člena si lahko po uradni dolžnosti pridobi tudi občinska uprava na podlagi predhodnega soglasja upravičenca.

(4) Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje tri mesece po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna pomoč uveljavlja. Po poteku tega roka, se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.

 

6. člen 

 

(1) Odločbo o izplačilu enkratne denarne pomoči izda pristojen občinski organ najkasneje v roku enega meseca po prejemu popolne vloge.

(2) Pristojen organ mora pred izdajo odločbe o izplačilu enkratne denarne pomoči pozvati na dopolnitev, če iz vloge niso razvidni vsi potrebni podatki za izvedbo pravic po določbah tega pravilnika.

(3) Enkratna denarna pomoč se na transakcijski račun upravičenca nakaže najkasneje v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.

 

7. člen 

 

Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitve o kateri odloči župan.

 

8. člen 

 

(1) Prejete osebne podatke bo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici obdelovala za namen izdaje odločbe o dodelitvi enkratne denarne pomoči, na podlagi področne zakonodaje pa jih bo posredovala pristojnemu Finančnemu uradu.

(2) Osebne podatke iz prejšnjega člena tega pravilnika bo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici hranila v skladu z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in varstva osebnih podatkov.

 

9. člen 

 

Upravičenec enkratne denarne pomoči je dolžan na podlagi poziva občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.

 

10. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 134/20) in Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 42/08).

 

11. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2021

Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 10. marca 2021

 

Župan 

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 

Anton Slana