New Page 2

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih Šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Glasilo št. 4/95) je Občinski svet na seji dne 31.3. 1999 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O

USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

1.     člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izo­braževalnega zavoda Osnovna Šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97 in 1/98) se spremeni četrti odstavek 2. člena in glasi:

Zavod je matična osnovna šola, ki ima:

- enoto s prilagojenim programom v Ajdovščini, ki izvaja osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami in

- podružnici v Lokavcu in Budanjah, ki izvajata izobraževanje od prvega do četrtega razreda.

2. člen

Spremeni se 8. člen, ki glasi:

4. Šolski okoliš

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, po vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ter po vzgoji in izobraževanju v domovih za učence na območjih šolskih okolišev.

Šolski okoliš za osnovno šolo obsega naselja: Ajdovščina, Grivče, Žapuže, Kožmani, Planina, Tevče, Ustje, Dolenje, Lokave, Dolga Poljana,

Budanje ter del naselja Cesta s hišnimi številkami 1,2, 3,4, 4a, 5, 6,7,8, 8a.

Šolski okoliš za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami obsega celotno območje občine Ajdovščina in Občine Vipava. V enoto s prilagojenim programom vpisuje zavod tudi otroke iz drugih občin na podlagi odločbe o usmeritvi.

Območje podružnice Budanje obsega naselji Budanje in Dolga Poljana.

Območje podružnice Lokavec obsega naselje Lokavec.

Po zaključenem četrtem razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Ajdovščini.

Zavod vpisuje v šolo otroke, katerih starši imajo prebivališče na območju šolskega okoliša.

Starši imajo pravico vpisati otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Otroke iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo pod predpisanimi pogoji.

Ne glede na določbe 4. in 5. odstavka lahko učenci iz podružnice Budanje nadaljujejo šolanje po četrtem razredu, po izbiri staršev, v Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi. Prehod učencev v osnovno šolo v Vipavi se ne izvaja po predpisanem postopku, ki velja za prepis učencev v drugo šolo. Pravica staršev do izbire nadaljevanja šolanja v Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi se omeji v primeru kršitve pravic do vpisa otrok iz Občine Vipava.

3. člen

Za 43. členom se doda nov člen: 43.a člen

Podružnica Budanje, ki je v sestavi Osnovne šole Draga Bajca Vipava se priključi k Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina s 1. septembrom 1999.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina spo­razumno z Osnovno šolo Draga Bajca izvrši pre­vzem podružnice, sredstev in zaposlenih ter šolske dokumentacije. Šoli se v skladu s 6. odstavkom 2. člena tega odloka pisno dogovorita o načinu pre­hoda učencev iz podružnice Budanje v šolo v Vipavi.

Občina Ajdovščina sklene z Občino Vipava pogodbo, s katero se uredijo razmerja, pravice in obveznosti v zvezi s šolanjem učencev iz Občine Ajdovščina v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava in prevzemom podružnice Budanje. Pogodbo sklene Župan.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka: 026/01-19/96-99

Datum: 7. 4. 1999

ŽUPAN Kazimir BAVEC