New Page 1

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10, 106/10) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 6. seji dne 20. 4. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič

1. člen

6. člen Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 37/03) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

»Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008 (Uradni list RS, št. 1/11) kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalo in energetiko, urbana območja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.