New Page 1

Evidenca v premoženjskih zadevah

1. Naziv institucije:

Občina Dobrovnik
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca v premoženjskih zadevah
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Fizične in pravne osebe, ki z občino sklenejo pogodbo v premoženjskih zadevah.

5. Pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/ SOP 2018-01-0457
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): premično premoženje, lokalna oblast
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Dobrovnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 10.3.2018
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Tajnica občinske uprave: Ester Povše, e-pošta: ester.povse@dobrovnik.si