New Page 2

 Št. 007-5/2014

Ob-4059/14

 

Spremembe povabila

k oddaji ponudbe

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13), objavlja spremembo javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 7. 11. 2014 ter na spletni strani Občine Krško. V javnem zbiranju ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremični­nah v lasti Občine Krško se spremeni 3. in 8. točka tako, da se glasita:

3. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja: začetek pogodbenega razmerja je predvidoma od 3. 3. 2015 za obdobje petih let.

8. Predložitev in odpiranje ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predlože­na oziroma prispe na naslov naročnika do dne 30. 1. 2015, najkasneje do 12. ure v zaprti ovojnici z ozna­ko »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za oglaše­vanje št. 007-5/2014 (O406)«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov bo opravila ko­misija dne 30. 1. 2015 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.

Občina Krško