New Page 1

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 27. septembra 1999 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika  o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem  v Občini Zreče

1. člen

V pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče (Uradni list RS št. 28/96 in 64/96) se v 12. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. Stanovanjski status:

1. prosilec je brez stanovanja                             180 točk

2. prosilec je podnajemnik                                 150 točk

3. prosilec stanuje z družino pri starših ali

   sorodnikih                                              130 točk

4. prosilec stanuje v samskem domu                         120 točk

   Opomba: točke se med seboj izključujejo.

   V 2. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

   »– bivanje v kletnem ali podstrešnem

   stanovanju                                               40 točk

   Tretja alinea se črta.«

   V 3. točki se četrta alinea črta.

   V 5. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

   »– stanovanje z vhodom neposredno

   z dvorišča                                               10 točk

Tretja alinea se črta.«

2. člen

V 13. členu se prva alinea spremeni in se glasi:

»– za vsakega mladoletnega otroka                       30 točk«

3. člen

V 14. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– status roditelja, ki sam preživlja otroka           40 točk

Četrta alinea se črta«.

4. člen

V 16. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:

»– družina, v kateri nobeden od staršev ni

   starejši od 35 let (mlada družina)                      60 točk

   Doda se peta alinea, ki se glasi:

   – oseba s statusom žrtve vojnega nasilja               30 točk«

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

»Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča prosi za pridobitev socialnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.«

5. člen

22.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»Kadar se na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost prosilci z daljšo čakalno dobo na socialno stanovanje.«

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 360-11-01/95/99

Zreče, dne 27. septembra 1999.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.