New Page 1

Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 18/09) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 11. seji dne 19. 8. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci 

 

1. člen 

Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/15) se spremeni tako, da se doda nov 2. člen, ki glasi:

"UPORABNINA ZA PRIREDITVENI ODER NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠOVCI

Velikost

Cena z DDV

6 x 5 m

70,00 €

Cena vključuje montažo in demontažo prireditvenega odra ter prevoz na območju Občine Rogašovci."

 

2. člen 

Spremeni in dopolni se dosedanji 2. člen, tako da se doda storitev pod točko 6, ki glasi:

"

6.

Plakatiranje na plakatnih mestih v naseljih Občine Rogašovci

40,00 €

Cena storitve obsega plakatiranje za posamezno prireditev oziroma oglaševanje posameznega dogodka ter zajema tudi odstranitev plakatov v predpisanem času."

 

3. člen 

Dosedanji 3. člen se ustrezno spremeni, tako da po novem glasi:

"Vsem naročnikom se ob opravljanju storitev iz 1. do 3. točke 3. člena tega sklepa zaračuna kilometrina v višini 0,45 €/km z DDV. Prva začeta delovna ura s traktorjem z mulčerjem oziroma z delovnim strojem se zaračuna polno uro. Storitve iz 3. člena tega sklepa se opravljajo izključno na območju Občine Rogašovci."

 

4. člen 

Dosedanji 2. člen se preštevilči na 3. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

5. člen 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 019-1/2015-6

Rogašovci, dne 19. avgusta 2016

 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.