New Page 1

Na podlagi prvega in drugega odstavka 9.a člena Odloka o komunalnem prispevku Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/07 in 2/10) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 6. seji, dne  18. aprila 2011, sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

o obstoju javnega interesa pri izvedbi investicije

„Gasilski dom Turnišče (orodišče)” in oprostitvi plačila komunalnega prispevka investitorja Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče - Ptuj

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj ugotavlja obstoj javnega interesa pri izvedbi projekta »Gasilski dom Turnišče (orodišče)« investitorja Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče – Ptuj, Selska cesta 2, 2250 Ptuj.

2.

Investitorja se oprosti plačila komunalnega prispevka za gradnjo predmetnega objekta.

3.

Znesek komunalnega prispevka, ki bi ga sicer moral občini plačati investitor, je vložek Mestne občine Ptuj v izgradnjo objekta iz prve točke tega sklepa.

4.

Medsebojno razmerje Mestne občine Ptuj in investitorja iz naslova oprostitve plačila komunalnega prispevka se natančneje opredeli s pogodbo.

5.

Sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 354-16/10

Datum: 18. 4. 2011

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

župan Mestne občine Ptuj