Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97,56/98,1/99,59/99,61/99,79/99in89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99 in 18/2000), je Občinski svet občine Rače - Fram na 18. redni seji, dne 26. januarja 2001, sprejel
 
 
ODLOK
 
o proračunu občine Rače - Fram za leto 2001
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se določi obseg sredstev proračuna občine Rače -Fram za leto 2001, porabo sredstev in način izvrševanja proračuna.
 
 
2. člen
 
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja:
 
 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
   
 
I. Skupaj prihodki
602.020.000
 
 
II. Skupaj odhodki
601.210.000
 
 
III. Proračunski presežek oz.primanjkljaj
+810.000
 
 
B. Račun finančnih terjatev in naložb
 
 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit.deleža
0
 
 
V. Dana posojila in povečanje kapit.deleža
0
 
 
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit.deleža
0
 
 
C. Račun financiranja v SIT
   
 
VIII. Zadolževanje proračuna
0
 
 
IX. Odplačilo dolga
810.000
 
 
X. Neto zadolževanje
-810.000
 
 
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
0
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je sestavni del odloka.
 
 
3. člen
 
Med odhodki proračuna se med sredstva rezerv (stalna proračunska rezerva) izloči 0,5% prihodkov. Izločevanje v rezerve se praviloma vrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31.12. tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Rače - Fram 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
 
 
4. člen
 
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji vsebini sodijo v javno dobro na ravni občine ter za naloge, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
 
 
5. člen
 
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnoti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
 
 
6. člen
 
Uporabniki proračunskih srtedstev smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrževalna dela nad vrednostjo 10.000.000 SIT oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000).
 
 
Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključkju leta ter tudi takrat, ko takšna poročila zahteva župan.
 
 
7. člen
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
 
 
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti tajnika občinske uprave in vodje oddelkov v občinski urpavi.
 
 
8. člen
 
Župan je pooblaščen da:
 
 
odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve,
 
 
odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve do višine 20 % sredstev rezerv pri enkratni odobritvi,
 
 
odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
 
 
odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
 
 
odloča o najetju dolgoročnih kreditov skladno s planom proračuna,
 
 
odloča o najetju kratkoročnih kreditov,
 
 
odloča o povečanju ali zmanjšanju planiranih proračunskih postavk porabe sredstev do 10 % vrednosti posamezne proračunske postavke.
 
 
9. člen
 
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
 
 
O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
 
 
10. člen
 
Če se zaradi neenakomernegba pritekanja prihodkov v proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občinskega proračuna ali najame kratkoročno posojjilo največ do 5 % sprejetega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
 
 
O koriščenju stalne proračunske rezerve in najetju posojila za namene iz prejšnjega odstavka obvesti župan občinski svet.
 
 
11. člen
 
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investicij, bo občina po potrebi najela dolgoročno posojilo. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
 
 
12. člen
 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
 
 
finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev,
 
 
financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
 
 
Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.
 
 
13. člen
 
Finančna načrta Krajevne skupnosti Rače in Krajevne skupnosti Fram sta sestavna dela proračuna Občine Rače - Fram.
 
 
14. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
 
 
Župan občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-18-01
 
 
Datum: 5. februar 2001