New Page 2

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09,51/10, 84/10-odl.US,  40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29.in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,  št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo ,110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A,101/13,101/13-ZIPRS1415,38/14-ZIPRS1415-A,14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) in 24.člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je občinski svet Občine Kidričevo na  24 . seji dne  7.12.2017 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU 3  PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO  2017

 

1.člen

Spremeni se 2. člen odloka o  proračunu Občine Kidričevo za leto 2017  (Uradno glasilo

slovenskih občin  št.  61/16, 13/17 in 46/17) in glasi:

Občinski proračun za leto 2017 se določi v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.070.141

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.550.767

70

DAVČNI PRIHODKI

4.617.477

700

Davki na dohodek in dobiček

3.469.041

703

Davki na premoženje

1.090.006

704

Domači davki na blago in storitve

58.400

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

933.320

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

652.020

711

Takse in pristojbine

5.000

712

Globe in druge denarne kazni

10.000

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000

714

Drugi nedavčni prihodki

265.300

72

KAPITALSKI PRIHODKI

257.914

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

257.914

73

PREJETE DONACIJE

20.800

730

Prejete donacije iz domačih virov

20.800

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

240.660

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

240.660

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

6.580.826

40

TEKOČI ODHODKI

1.722.124

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

259.091

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

38.646

402

Izdatki za blago in storitve

1.280.887

403

Plačila domačih obresti

27.000

409

Rezerve

116.500

41

TEKOČI TRANSFERI

2.420.676

410

Subvencije

443.200

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.289.936

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

277.412

413

Drugi tekoči domači transferi

410.128

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.304.176

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.304.176

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

133.850

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

52.240

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

81.610

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-510.685

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

1.235

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

1.235

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

1.235

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

1.235

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

178.839

55

ODPLAČILA DOLGA

178.839

550

Odplačila domačega dolga

178.839

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-688.289

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-178.839

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

510.685

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

875.122

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-5/2016

Datum: 12.12.2017

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton  Leskovar, župan