New Page 1

 

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo /ZLS-UPB1/ (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 19. redni seji dne 23. 1. 2009 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Rogašovci (v nadaljevanju: občina), način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Rogašovci.

 

 

2. člen

 

 

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.

 

 

II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

 

3. člen

 

 

(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.

 

 

(2) Občina z odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:

 

 

– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov),

 

 

– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,

 

 

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

 

 

– pravice in obveznosti uporabnikov,

 

 

– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,

 

 

– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki so javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

 

 

– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.

 

 

III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

4. člen

 

 

(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.

 

 

(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.

 

 

(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.

 

 

5. člen

 

 

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 

 

1. oskrba s pitno vodo,

 

 

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

 

 

3. zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,

 

 

4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

 

 

5. urejanje in čiščenje javnih površin,

 

 

6. vzdrževanje občinskih javnih cest,

 

 

7. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

 

 

Kot obvezne lokalne javne gospodarske službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.

 

 

6. člen

 

 

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 

 

1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,

 

 

2. oskrba z energetskimi plini.

 

 

7. člen

 

 

Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.

 

 

8. člen

 

 

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.

 

 

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.

 

 

(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi javnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.

 

 

IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

 

 

9. člen

 

 

Občina lahko zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:

 

 

– v režijskem obratu,

 

 

– v javnem gospodarskem zavodu,

 

 

– v javnem podjetju,

 

 

– z dajanjem koncesij.

 

 

1. Režijski obrat

 

 

10. člen

 

 

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

 

 

(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave.

 

 

(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.

 

 

(4) Režijski obrat ni pravna oseba.

 

 

(5) Občina zagotavlja preko režijskega obrata gospodarske javne službe iz 1., 2., 5. in 6. točke prvega odstavka 5. člena ter iz 1. točke 6. člena.

 

 

2. Javni gospodarski zavod

 

 

11. člen

 

 

Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo na način gospodarske javne službe, kadar se te dejavnosti v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave ali lokalnih služb.

 

 

3. Javno podjetje

 

 

12. člen

 

 

(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.

 

 

(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.

 

 

(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet občine. V primeru, da so poleg občine, ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.

 

 

(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

 

 

4. Koncesija

 

 

13. člen

 

 

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.

 

 

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.

 

 

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.

 

 

(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

 

 

(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka ter 2. točke 6. člena tega odloka.

 

 

14. člen

 

 

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:

 

 

– predmet koncesije,

 

 

– območje, za katero se podeljuje koncesija,

 

 

– pogoje za koncesijo,

 

 

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

 

 

– pričetek in trajanje koncesije,

 

 

– merila za izbiro koncesionarja,

 

 

– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.

 

 

(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.

 

 

15. člen

 

 

(1) O izbiri koncesionarja odloči tajnik občine z upravno odločbo. Tajnik občine mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta občine.

 

 

(2) O pritožbi zoper odločbo tajnika občine odloča župan.

 

 

(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine njen župan.

 

 

V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

 

 

16. člen

 

 

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.

 

 

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 

 

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

 

 

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,

 

 

– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,

 

 

– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,

 

 

– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,

 

 

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,

 

 

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

 

 

– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,

 

 

– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.

 

 

(3) Naloge iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

 

 

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

 

 

17. člen

 

 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 6 (šest) članov in ga imenuje občinski svet občine na predlog svetniških skupin v občini.

 

 

18. člen

 

 

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:

 

 

– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,

 

 

– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.

 

 

19. člen

 

 

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

 

 

20. člen

 

 

(1) Občinski svet občine in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov dobrin iz naslova varstva dobrin po tem odloku.

 

 

(2) Občinski svet občine je dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.

 

 

VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

 

21. člen

 

 

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:

 

 

– s ceno javnih dobrin,

 

 

– iz proračunskih sredstev,

 

 

– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

 

 

22. člen

 

 

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede posameznega uporabnika ali glede določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.

 

 

(2) Cene se oblikujejo ali določijo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.

 

 

(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

 

 

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

 

 

23. člen

 

 

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

 

 

24. člen

 

 

Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše dajatve v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog občine.

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

25. člen

 

 

(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.

 

 

(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo v veljavi odloki sprejeti na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/98).

 

 

26. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/98).

 

 

27. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 007-19/2008-10(05)

 

 

Rogašovci, dne 23. januarja 2009

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Rogašovci

 

 

Edvard Mihalič l.r.