New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 05/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 7. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2007

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu občine Žetale (Uradni list RS, št. 31/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

»

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |Proračun leta 2007|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |Skupina/Podskupina kontov         |             v EUR|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |         1.664.626|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |           967.701|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|70      |DAVČNI PRIHODKI                   |           869.124|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |700 Davki na dohodek in dobiček   |           836.382|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |703 Davki na premoženje           |            20.765|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |704 Domači davki na blago in      |            11.977|

 

 

|        |storitve                          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |706 Drugi davki                   |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                 |            98.577|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |710 Udeležba na dobičku in        |            21.530|

 

 

|        |dohodki od premoženja             |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |711 Takse in pristojbine          |             2.000|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |712 Denarne kazni                 |               520|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |713 Prihodki od prodaje blaga in  |            12.160|

 

 

|        |storitev                          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |714 Drugi nedavčni prihodki       |            62.367|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|72      |KAPITALSKI PRIHODKI               |             5.702|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |                  |

 

 

|        |sredstev                          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |721 Prihodki od prodaje zalog     |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |             5.702|

 

 

|        |in nemater. premoženja            |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|73      |PREJETE DONACIJE                  |             1.200|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |730 Prejete donacije iz domačih   |             1.200|

 

 

|        |virov                             |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |731 Prejete donacije iz tujine    |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|74      |TRANSFERNI PRIHODKI               |           690.023|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |740 Transferni prihodki iz drugih |           690.023|

 

 

|        |javnofinančnih institucij         |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |741 Prejeta sredstva iz državnega |                  |

 

 

|        |proračuna iz sredstev EU          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |         1.648.171|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|40      |TEKOČI ODHODKI                    |           334.418|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |400 Plače in drugi izdatki        |            63.977|

 

 

|        |zaposlenim                        |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |401 Prispevki delodajalcev za     |            11.271|

 

 

|        |socialne zadeve                   |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |402 Izdatki za blago in storitve  |           200.599|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |403 Plačila domačih obresti       |            56.485|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |409 Rezerve                       |             2.086|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|41      |TEKOČI TRANSFERI                  |           257.715|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |410 Subvencije                    |             3.445|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |411 Transferi posameznikom in     |           148.791|

 

 

|        |gospodinjstvom                    |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |412 Transferi neprofitnim         |            20.598|

 

 

|        |organizacijam in ustanovam        |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |413 Drugi tekoči domači transferi |            84.881|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |414 Tekoči transferi v tujino     |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI             |           984.726|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |420 Nakup in gradnja osnovnih     |           984.726|

 

 

|        |sredstev                          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |            71.312|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |431 Invest. transferi prav. in    |            44.000|

 

 

|        |fiz.oseb, ki niso prorač. uporab. |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |432 Invest. transferi             |            27.312|

 

 

|        |proračunskim uporabnikom          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK              |            16.455|

 

 

|        |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)           |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN       |                  |

 

 

|        |NALOŽB                            |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |Skupina /Podskupina kontov        |                  |

 

 

|        |Proračun leta 2007                |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |             4.800|

 

 

|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |                  |

 

 

|        |(750+751+752)                     |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |             4.800|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |750 Prejeta vračila danih posojil |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |751 Prodaja kapitalskih deležev   |             4.800|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |752 Kupnina iz naslova            |                  |

 

 

|        |privatizacije                     |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |                  |

 

 

|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |                  |

 

 

|        |KAPITALSKIH DELEŽEV               |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |440 Dana posojila                 |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |441 Povečanje kapitalskih deležev |                  |

 

 

|        |in naložb                         |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |442 Poraba sredstev kupnin iz     |                  |

 

 

|        |naslova privatizacije             |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |             4.800|

 

 

|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                  |

 

 

|        |(IV.-V.)                          |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|C       |RAČUN FINANCIRANJA                |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |Skupina/Podskupina kontov         |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|50      |ZADOLŽEVANJE                      |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |500 Domače zadolževanje           |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (550)             |            31.620|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|55      |ODPLAČILO DOLGA                   |            31.620|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|        |550 Odplačilo domačega dolga      |            31.620|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA      |           –10.365|

 

 

|        |RAČUNU (I+IV.+VII.-II-V-VIII.)    |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |           –31.620|

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-      |           –16.455|

 

 

|        |VIII.-IX=-III.)                   |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE    |            10.365|

 

 

|        |31. 12. 2006                      |                  |

 

 

+--------+----------------------------------+------------------+

 

 

                                                               «

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.

 

 

 

 

 

Št. 032-0007/2007-8

 

 

Žetale, dne 10. decembra 2007

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.