New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci ( Ur. Objave slovenskih občin št. 8/07) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 6. izredni seji dne, 06. 10. 2010 sprejel

 

SKLEP

 

I.

Na zemljiščih s parcelno številko 39/1, 39/13, 40, 42/2, 42/4 – del parcele vse k.o. Boračeva se dovoli odmik od Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Uradne objave Pomurskih občin št. 34/83) in sicer se na zemljiščih s parcelno številko 39/1, 39/13, 40, 42/2, 42/4 – del parcele k.o. Boračeva dovoli gradnja sončne elektrarne. Dovoli se odstopanje od zazidalnega načrta tako v gabaritih kot namembnosti. Območje, na katerem se nahajajo zemljišča s  parcelno številko  39/1, 39/13, 40, 42/2, 42/4 – del parcele vse k.o. Boračeva ni namenjeno izključno Radenski d.d..

 

II.

            Na zemljiščih s parcelnimi številkami 42/4 – del parcele, 42/5, 42/6, 50/1 vse k.o. Boračeva se dovoli odmik od Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (Uradne objave Slovenskih občin št. 6/05, 23/06, 8/07, 19/07 in 26/10) območje NR (območje strjene pozidave v ravninskem svetu) in sicer se na zemljiščih s parcelno številko  42/4 – del parcele, 42/5, 42/6, 50/1 vse k.o. Boračeva dovoli gradnja sončne elektrarne. Dovoli se odstopanje od Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tako v gabaritih kot namembnosti.

            Ta sklep bo upoštevan ob prvi spremembi Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Uradne objave Pomurskih občin št. 34/83) in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (Uradne objave Slovenskih občin št. 6/05, 23/06, 8/07, 19/07 in 26/10).

 

Št.: 7113-00001-9/2010

Datum: 07. 10. 2010

 

 

Občina Radenci

 

Župan Mihael PETEK