New Page 2

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/15, 32/16 in 40/16) je Občinski svet občine Radenci na svoji 12. redni seji dne 21.02.2020 sprejel

 

SKLEP

O LOKACIJSKI PREVERITVI

ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

 

1. člen

Potrdi se lokacijska preveritev za individualno odstopanje od določil prostorskih izvedbenih pogojev v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/10 in 37/10) na parc. št. 432/1, 435/1, 438/1 in 441/1, vse k.o. 199-Šratovci. Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko 1531.

 

2. člen

Po določilih Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v občini Radenci se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako ŠR 5. Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev predstavlja izvedba nadstrešnic na jugozahodnem robu trgovskega objekta.

 

3. člen

Lokacijska preveritev ne nadomešča projektnih pogojev, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

 

4. člen

Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Radenci in Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Številka: 350-0002/2020

Datum: 21.02.2020       

 

 

Občina Radenci

 

Roman Leljak, župan