New Page 2

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98 in Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 8/2000) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na seji dne 20. 12. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o uskladitvi vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mozirje se uskladi z indeksom rasti gradbenih stroškov za nova stanovanja in od 1. 1. 2017 dalje znaša

– 0,001750 € za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in

– 0,001350 € za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

2. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2017 dalje in velja do sprejema nove vrednosti točke za izračun NUSZ.

 

Št. 032-0005/2016

Mozirje, dne 20. decembra 2016

 

Župan 

Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik l.r.