New Page 1

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) ter 7. in 30. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 3/99) župan občine Nazarje, dne 09.0l. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

lokacijskega načrta za ureditev centra Nazarje

1. člen

(predmet in cilj lokacijskega načrta ureditve centra)

S tem programom se podrobneje določi:

- vsebina in obseg lokacijskega načrta z oceno stanja

- nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi in način njihovega sodelovanja

- roki posamezne faze priprave in izdelave ureditvenega načrta

- sredstva, potrebna za pripravo

- nosilci strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načrta in način izbora načrtovalca

2. člen

Skozi center občinskega središča poteka regionalna cesta Nazarje-Gornji Grad in ga razdeli na dva dela, zato je izkazana potreba po ureditvi centra za zagotovitev primerne ureditve prometa, predvsem iz vidika zagotavljanja varnosti pešcem in kolesarjem, primernega vključevanja v promet iz lokalnih in javnih poti, ublažitve hrupa in hitrosti avtomobilskega in tovornega prometa ter primerne organiziranosti centralnih dejavnosti. Zaradi neposredne bližine območja proizvodnih dejavnosti je z ustreznimi rešitvami urejanja centra predvidena izboljšava bivalnega in delovnega okolja za sedanje stanovalce centra in tiste, ki že opravljajo storitvene dejavnosti kot tudi za predvidene načrtovane.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Nazarje; v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 02/02 in 08/02) opredeljujejo območje v naselju Nazarje med regionalno cestno povezavo Gornji Grad-Nazarje na severozahodu, gradom Vrbovec na severu in reko Dreto na jugu in vzhodu kot območje centralnih dejavnosti naselja Nazarje. Z urbanistično zasnovo sprememb in dopolnitev prostorskih aktov občine je za to območje predviden izvedbeni prostorski akt - ureditveni načrt center Nazarje.

3. člen

(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ureditve centra)

Z lokacijskim načrtom se predvidi primerna prometna rešitev območja, ki bo sprejemljiva tudi za občane ter primerna ureditev centralnih dejavnosti, zelenih površin in parkirišč. Predvidena je opredelitev površin za nove eno in več stanovanjske objekte, za nove storitvene dejavnosti, ureditev zelenic, peš poti in parkirnih površin.

Območje predvidene ureditve centra je namenjeno centralnim dejavnostim, individualnim stanovanjskim in večstanovanjskim objektom ter urejenim zelenim in parkirnim površinam v celotnem območju, vključno z levim bregom reke Drete.

4. člen

(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta )

Predviden ureditveni načrt obsega obrtno stanovanjske objekte in stanovanjske na zahodu območja med Lesarsko cesto in regionalno cesto Gornji Grad - Nazarje, centralne dejavnosti južno od križišča Lesarske ceste in ceste Gornji Grad - Nazarje, večstanovanjske objekte ob levem bregu Drete in zelene površine na vzhodu do vodotoka Drete.

5. člen

Lokacijski načrt se pripravi tako, da bodo vsebine tekstualnega in grafičnega dela načrta skladne z ZureP-1 (Ur. l. RS št. 110/02 in št. 08/03), ZGO-1 (Ur. l. RS št. 110/02) in podzakonskimi akti, zakon­skimi predpisi drugih področij ter občinskimi odloki

6. člen

(nosilci urejanja in drugi udeleženci)

Pri pripravi lokacijskega načrta ureditve centra bodo sodelovali:

- načrtovalec lokacijskega načrta , ki ga izbere občina Nazarje

- organi in organizacije kot nosilci urejanja prostora s smernicami in mnenji:

- Občina Nazarje,

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za varstvo okolja, Sektor za vodno gospodarstvo, Sektor za varstvo narave - ARSO območna enota Celje

- RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava

Celje

- Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste - Izpostava Celje

- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje

- Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota Celje

- Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

- Telekom Slovenije, PE Celje

- Komunala Mozirje(vodovod, kanalizacija)

- SP DOM, d.o.o. (daljinsko ogrevanje)

- PUP-Saubermacher Velenje (ravnanje z odpadki)

kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja še drugih organov in organizacij, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le te pridobi v postopku priprave.

postopku izdelave lokacijskega načrta nosilci urejanja prostora upoštevajo določila 29. in 33. člen ZureP-1 in podajo svoje smernice in mnenja v roku 30 dni. V kolikor ne podajo smernic in mnenj v predpisanem roku, se šteje, da jih nimajo.

Za smernice in mnenja zaprosi načrtovalec, ki je tudi pripravljalec lokacijskega načrta, po naročilu investitorja.

7. člen

(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve )

Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:

- Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov občine (Uradno glasilo ZSO, št 02/02 in 08 /02)

- Strokovne ugotovitve osnutka ureditvenega načrta za dele naselja Nazarje (št. proj. 97/97 - osnutek z varianto 1 in varianto 2)

- Strokovna podlaga preliminarne presoje vplivov na okolje (hrup in zrak) proizvodnega kompleksa Nazarje

- Priporočila prostorske konference

- Pridobljene smernice

Izdelati je potrebno strokovne podlage v katerih je potrebno posebej obdelati naslednje tematske sklope in usmeritve:

- Analiza stanja (naravne in grajene krajine, geologijo, morfologijo, funkcije)

- Načrtovane prostorske ureditve kot celovita urbanistična, arhitekturna in krajinska ureditev

- Prometna rešitev

- Ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih, toplovodnih in drugih komunalnih ureditev

- Okoljevarstvene ureditve in rešitve z utemeljitvami

- Zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

- podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic

- načrt nove parcelacije

- poročilo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje

Izdelava dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku izdelave lokacijskega načrta.

8. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

Strokovne podlage in rešitve načrtovane prostorske ureditve izdela v skladu s 158. členom ZureP-1 (Ur. l. RS št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 130. člena ZGO-1 (Ur. l. RS št. 110/02) in je izbran v skladu z ZJN (Ur. l. RS št. 39/00)

Pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorske ureditve v skladu z ZureP-1. Geodetske podlage pridobi načrtovalec na Geodetski upravi.

9. člen

(roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta)

Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu, ki ni natančno definiran, ker je odvisen od pridobitve strokovnih podlag:

- s pripravo osnutka načrtovalec izbran v skladu z ZJN prične takoj, ko je zaključena prostorska konferenca in župan s podpisom potrdi program priprave in ga objavi v Uradnem glasilu občine

- načrtovalec zaprosi pristojne nosilce planiranja za smernice, ki jih le ti podajo v roku 30 dni.

- načrtovalec v dogovorjenem roku s pripravljalcem posreduje osnutek županu, ki ga po opravljeni drugi prostorski konferenci s sklepom občinskega sveta javno razgrne za 30 dni, ter z objavo v Uradnem glasilu in z obvestilom na krajevno običajen način najmanj en teden pred razgrnitvijo seznani javnost s časom in krajem razgrnitve osnutka in njegove javne obravnave.

- načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave v 15 dneh po zaključeni javni razgrnitvi in jih posreduje županu

- občinski svet se na predlog župana opredeli do strokovnih stališč na pripombe iz javne razgrnitve

- načrtovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga v roku 15 dni in pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku 30 dni

- župan občine posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta skupaj s zavzetimi stališči do pripomb, pripombami iz javne razgrnitve in obravnave ter s priporočili prostorske konference in mnenji nosilcev urejanja porostora v obravnavo občinskemu svetu in sprejem z odlokom

- odlok objavi občina v Uradnem glasilu ZSO in začne veljati osmi dan po objavi.

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta)

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo lokacijskega načrta zagotovi občina iz proračunskih sredstev občine Nazarje.

11. člen

Ta program priprave se objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin in začne veljati z dnem objave.

 

Št. 35003-3/2003

Nazarje, dne 9. 1. 2004

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.