New Page 2

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/2020 in 44/22 -ZVO-2), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 15/17 – odl. US, 27/17 – Zpro, 73/19 – odl. US, 75/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 49/20 – ZIUZEOP, 129/20 in 44/22-ZVO2 in 77/22) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) je Občinski svet Občine Dornava na svoji 25. redni seji, dne 6. 10. 2022 , sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI DORNAVA

 

1. člen

V Odloku o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/17, 20/19; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 6. člena doda nova 27. točka, ki se glasi:

»27. Gajbica je oblika odprtega zabojnika za zbiranje samo odpadnega stekla, ki se nastavi na odjemno mesto.«.

 

2. člen

Četrta alineja prvega odstavka 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»– redno prevzemanje ločenih frakcij (odpadna embalaža iz stekla 15 01 07) po sistemu »od vrat do vrat«,«.

 

3. člen

Tretji odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06 in odpadna embalaža iz stekla 15 01 07) od uporabnikov skladno z razporedom in urnikom iz tehničnega pravilnika. Urnik prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov za pogodbene uporabnike izvajalec javne službe zagotovi na podlagi pogodbe, skladno s tehničnim pravilnikom«.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2023.

 

Številka: 354-20/2019-04

Datum: 06. 10. 2022

 

 

Občina Dornava

 

Janko Merc, župan