New Page 2

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2011, 67/2015) objavljam naslednji

 

POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RADENCI (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN ŠT. 33/2016)

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2016) (v nadaljevanju Odlok) se v tabeli drugega odstavka 44. člena v šestem stolpcu »PIP v členu« navedba člena »69.« za EUP ŠR 3, HM 1, PA 4, PA 5, KV 3, EU 13 z PNRP BC ter za EUP HM 2, PA 5 z PNRP ZS pravilno glasi »68«.

V Prilogi 1: Nezahtevni,  enostavni in začasni objekti, ki so dopustni za posamezno območje osnovne oz. podrobnejše namenske rabe prostora Odloka se v vrstici, ki se nanaša na »Vodnjak vodomet« doda »+31« v stolpcu, ki velja za območja prometnih površin z oznako podrobnejše namenske rabe prostora P. Na koncu tabele se doda  opomba »31«, ki glasi »- le na podrobnejši namenski rabi prostora PC in PO. 

96. člen Odloka se v prvem stavku prvega odstavka pod b) Železnica spremeni in pravilno besedilo glasi: »Varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge, širok 100 metrov, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge.«

 

Številka: 35017-1/2014-138

Datum: 23.11.2017

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan