New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09,51/10, 84/10-odl.US,  40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29.in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,  št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo ,110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A,101/13,101/13-ZIPRS1415,38/14-ZIPRS1415-A,14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) in 105. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list  RS, št. 10/04 in 58/05 terUradno glasilo slovenskihobčin, št. 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo na  17. redni seji

 

 

ODLOK

O REBALANSU 2  PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2016

 

1.člen

Spremeni se 2. člen odloka o  proračunu Občine Kidričevo za leto 2016  (Uradno glasilo slovenskih občin,  št.  68/15 in 35/16) in glasi:

Občinski proračun za leto 2016 se določi v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans 2  2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.368.854

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.818.867

70

DAVČNI PRIHODKI

4.673.447

700

Davki na dohodek in dobiček

3.394.021

703

Davki na premoženje

1.205.126

704

Domači davki na blago in storitve

74.300

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.145.420

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

758.320

711

Takse in pristojbine

6.500

712

Denarne kazni

12.300

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.000

714

Drugi nedavčni prihodki

366.300

72

KAPITALSKI PRIHODKI

288.571

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

288.571

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

261.416

740

Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij

261.416

741

Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.417.362

40

TEKOČI ODHODKI

1.733.696

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

321.220

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

47.530

402

Izdatki za blago in storitve

1.209.346

403

Plačila domačih obresti

39.100

409

Rezerve

116.500

41

TEKOČI TRANSFERI

2.361.649

410

Subvencije

458.200

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.265.235

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

265.480

413

Drugi tekoči domači transferi

372.734

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.122.367

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.122.367

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

199.650

431

Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač.upor.

63.000

432

Invest.transf.proračunskim uporabnikom

136.650

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-48.508

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans 2 2016

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

 

 

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans 2 2016

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

178.839

55

ODPLAČILA DOLGA

178.839

550

Odplačila domačega dolga

178.839

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-227.347

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

-178.839

XI.

NETO FINANCIRANJE

 

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

48.508

 

STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 2015

 

9009 Splošni sklad za drugo

990.618

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-7/2014

Datum: 9.12.2016

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan