New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06) 99. člena Poslovnika Občinskega sveta (glasilo slovenskih občin št. 15/06) 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS št. 100/05) je občinski svet Občine Markovci, na svoji 5. redni seji, dne 7.3.2007  sprejel:

 

 

PRAVILNIK

 

 

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 

 

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO (UPB1)

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 56/02, 14/06 in 1/07), Uredba Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 18/94, 36/96) v kolikor se posamezne določbe še uporabljajo in v kolikor Zakon o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/2005) ne določa drugače.

 

 

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do nagrade, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in  volilne komisije, vaških odborov ter komisije za kulturo in komisije za šport, kateri imenuje župan, pripadajo nagrade za njihovo delo, ki  se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

2. člen

 

 

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

 

 

3. člen

 

 

Župan je na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev razvrščen v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

 

 

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.

 

 

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.

 

 

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in sicer v razponu 34 – 41 plačni razred.

 

 

4. člen

 

 

Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega  sredstev, iz katerih se izplačujejo  plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta  in članom nadzornega odbora ter drugih  organov Občine Markovci.

 

 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.

 

 

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

 

 

5. člen

 

 

Peti člen se v celoti črta.

 

 

6. člen

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada-sejnina, 15 % za člana in predsednika delovnega telesa glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

 

 

- udeležbo na redni seji občinskega sveta           

45%

 

 

- udeležbo na izredni seji občinskega sveta  

30%

 

 

- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta    

25%

 

 

ali

 

 

 

- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 

20%

 

 

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana.

 

 

 Izračun plače za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta se določi s sklepom oziroma odločbo.  Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

 

 

7. člen

 

 

Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

 

 

V okviru ugotovljenega zneska  plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter  zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

 

 

8. člen

 

 

Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

 

 

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.

 

 

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.

 

 

Z odločbo o županovi in podžupanovi plači se izvršijo določbe zakona in pravilnika o plačah funkcionarjev. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.

 

 

9. člen

 

 

Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače  za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

 

 

III. NAGRADE

 

 

10. člen

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom vaških odborov, članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta. Za delovanje vaških  odborov se plača letno 6 sejnin, ob zahtevnejši investiciji v posamezni vasi ali organizaciji večjih prireditev pa največ 9 sejnin letno.

 

 

Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5 % županove plače.

 

 

11. člen

 

 

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo  pravico do nagrade v višini največ 6% za predsednika oziroma  največ 4% plače župana za člana. .Nagrade letno ne smejo preseči najvišjega možnega zneska, to je 6 % letne županove plače za predsednika in 4 % letne županove plače za člana.

 

 

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo tako, da 4 ure efektivnega opravljanja nadzora in sodelovanja na posamezni seji Nadzornega odbora štejejo za 1 sejnino, pri čemer se navedene ure smejo seštevati.

 

 

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja mandata nadzornega odbora v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava. Evidenco opravljenega dela mesečno podpiše predsednik Nadzornega odbora.

 

 

12. člen

 

 

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom  pravico do nagrade, ki jo opredeljuje Zakon o lokalnih volitvah.

 

 

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah.

 

 

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 

 

13. člen

 

 

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s  predpisi, ki urejajo te pravice.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo  pri  opravljanju  funkcije ali v zvezi z njo.  Pravico  do  povračila  potnih  stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Markovci. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

 

 

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

 

 

14. člen

 

 

Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.

 

 

Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan  ali tajnik občine (direktor občinske uprave).

 

 

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

 

 

15. člen

 

 

Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

 

 

16. člen

 

 

Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.

 

 

Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

 

 

17. člen

 

 

Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti,  povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

18. člen

 

 

Plače, nagrade in povračila, ki  pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom vaških odborov in članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

 

 

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.

 

 

19. člen

 

 

Določbe  tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom vaških odborov in članom Komisije za kulturo in Komisije za šport, ki ju imenuje župan, članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ter za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, v kolikor ni to urejeno v ustanovitvenem aktu.

 

 

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v višini 3 % (tri odstotke) županove plače.

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 110-07-15/99

 

 

Datum: . 7.3.2007

 

 

Občine Markovci

 

 

Župan Franc KEKEC