New Page 2

 

Na podlagi 10. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Ur.l.RS, št. 25/2008) in 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02) je občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 15. redni seji, dne 23. oktobra 2008, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o poimenovanju Cvetlične poti v naselju Lovrenc na Pohorju

 

 

1. člen

 

 

V naselju Lovrenc na Pohorju se ulica, ki poteka po parceli številka 712/1 in delu parcele številka 1123, k.o. Lovrenc na Pohorju, odcep od Kovaške ceste, poimenuje Cvetlična pot.

 

 

2. člen

 

 

Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1 : 1000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Maribor, izpostavi Maribor.

 

 

3. člen

 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije, izpostava Maribor ter Upravna enota Republike Slovenije - Uprava enota Ruše, sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 0074-0003/2008

 

 

Datum: 23. oktober 2008

 

 

Župan

 

 

Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.