New Page 6

 

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99), 22. čl. Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in 56/98), VI. poglavja o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 33/89) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Mozirje (Ur. l. RS št. 86/98), na svoji 17. redni seji, dne 13.12.2000, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

 3. člen odloka se v celoti črta in se pravilno glasi:

 

 

 Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v tri kakovostne skupine. Kakovostne skupine so določene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijsko ugodnost posameznih stavbnih zemljišč in sicer gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi, opremljenost s komunalno infrastrukturo in ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.

 

 

 I. območje: Mozirje – ulični sistem, Rečica, Varpolje, Grušovlje, Nizka, Spodnja Rečica, Šentjanž, Ljubija-del, Loke pri Mozirju;

 

 

 II. območje: Dol suha, Homec, Poljane, Spodnje Pobrežje, Trnovec, Zgornje Pobrežje, Brezje, Lepa Njiva, Šmihel nad Mozirjem, Radegunda, Ljubija - del, Dobrovlje pri Mozirju. To so naselja in deli naselij ob kategoriziranih občinskih cestah (lokalna cesta ali javna pot) – relativno dobra opremljenost s komunalnimi naprava-mi.

 

 

 III. območje: deli naselij in zaselkov, ki so opremljeni z najmanj dvema javnima komunalnima napravama. Do stavbišča lahko vodi tudi nekategorizirana občinska cesta vendar mora biti le-to opremljeno s še najmanj dvema komunalnima napravama.

 

 

 Za vsa ostala stavbišča, ki ne izpolnjujejo niti kriterijev za III. območje, se nadomestilo ne  plačuje, razen vikendov.

 

 

2. člen

 

 

 7. člen odloka se v celoti črta in se pravilno glasi:

 

 

 Namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego, namembnost in smotrno uporabo zemljišča v vseh štirih kakovostnih skupinah in se jim določi naslednje število točk:

 

 

 

Vrsta dejavnosti        I. območje      II. območje     III. območje

1. stanovanja, samski domovi   60        30        15

2. počitniški domovi, vikendi,

objekti brez prebivalcev s

stalnim prebivališčem    200      200      200

3. družbene in sorodne

dejavnosti        200      100      50

4. gospodarske dejavnosti:

            - 1. skupina      400      200      100

            - 2. skupina      200      100      50

            - 3. skupina      120      60        30

 

 

 

 4. Vrsta dejavnosti – skupine gospodarske dejavnosti zajemajo:

 

 

 1. skupino: bančništvo, zavarovalništvo, poslovne storitve, gostinske storitve, trgovina na debelo in drobno, industrijska proizvodnja, rudarstvo, oskrba z elektriko, plinom in vodo;

 

 

 2. skupina: obrtno proizvodna dejavnost, storitvena dejavnost, zaprta skladišča;

 

 

 3. skupina: površine zemljišč namenjene poslovni dejavnosti kot na pri-mer nepokrita in odprta skladišča, interna parkirišča in dvorišča, delavnice na prostem, kampi in športnorekreacijski objekti v sklopu turističnih objektov itd.

 

 

3. člen

 

 

 9. člen odloka se v celoti črta in se pravilno glasi:

 

 

 Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se objekti razvrstijo v pet razredov objektov ter se točkujejo z naslednjim številom točk.:

 

 

 

Vrsta dejavnosti        I. območje      II. območje     III. območje

1. enodružinske hiše vikendi     20        10        5

2. blokovna gradnja

do 20 stanovanj           10        5          0

3. več stanovanjski objekti

nad 20 stanovanj          5          0          0

4. gospodarski objekti,

proizvodne hale, itd. do

200 m2 tlorisne površine          20        10        5

5. gospodarski objekti,

proizvodne hale, itd.

nad 200m2 tlorisne površine    15        10        0

 

 

 

4. člen

 

 

 V 12. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji od-stavek, ki se glasi:

 

 

 Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5ih let oprosti gospodarski subjekt od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja novega objekta, če je v celoti plačal stroške za urejanje stavbnih zemljišč po določbah Zakona o stavbnih zemljiščih.

 

 

5. člen

 

 

 1. odstavek 14. člena odloka se spremeni in se pravilno glasi:

 

 

 Letna višina nadomestila po merilih iz 5. člena tega odloka se do-loči tako, da se skupno število točk iz 6., 7., 9., 10. in 11. člena pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

 

 

6. člen

 

 

 Ta odlok začne veljati naslednji dan po  objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

 

Številka: 17/00

Datum: 13.12.2000

ŽUPAN

OBČINE MOZIRJE

Jože KRAMER, l.r.