New Page 1

Št. 430-0011/2024-3 (620) Ob-1743/24, Stran 615

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 (Uradni list RS, št. 19/24) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

 

javni razpis 

za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2024 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

– uprizoritvene umetnosti,

– glasbene umetnosti,

– vizualne umetnosti,

– knjiga in založništvo,

– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).

Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 2 sklopa:

– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega razpisa,

– mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa.

3. Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj javnega razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2024, ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.

Izvajalci projektov, ki bodo sofinancirani na tem javnem razpisu so izvajalci v javnem interesu lokalne skupnosti MOMS.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo:

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,

– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,

– projekti vezani na MOMS.

Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MOMS,

– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,

– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,

– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,

– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo na en javni razpis v MOMS,

– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v promocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu 2024. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno. Posamezen prijavitelj lahko prijavi največ 3 različne projekte.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,

– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravičenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa je 19.000,00 EUR (z besedo: devetnajst tisoč evrov). Sredstva so predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve.

MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega števila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa v drugi sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2024 sofinancirala naslednje sklope kulturnih projektov:

Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih sredstev v €

sklop 1

raznovrstni kulturni projekti

15.500,00

sklop 2

mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa

3.500,00

Skupaj:

 

19.000,00

7. Razpisni kriteriji

a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna področja so:

– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predloženega projekta,

– reference izvajalca in odmevnost delovanja,

– obiskanost prireditev,

– strokovna usposobljenost, organizacijska in tehnična zahtevnost projekta,

– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,

– raven prijavljenega projekta dosega oziroma presega občinski nivo,

– stroškovna učinkovitost,

– vrednost projekta.

b) Uporaba kriterijev

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2024.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 11. 2024.

9. Razpisni rok

Razpis je odprt od 15. 3. 2024 do 15. 4. 2024.

Elektronska vloga se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana v spletni aplikacij do vključno 15. 4. 2024 do 24. ure.

10. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec s prilogami v spletni aplikaciji.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOMS www.murska-sobota.si, v zavihku Javni razpisi, področje Kultura.

11. Način pošiljanja

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani MOMS www.murska-sobota.si, v zavihku Javni razpisi, področje Kultura.

Vlogo na javni razpis oddate kot elektronsko izpolnjen spletni obrazec.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za oddajo vlog.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge predvidoma 17. 4. 2024. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež sofinanciranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega projekta.

MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti MOMS, telefon 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

 

Mestna občina Murska Sobota