New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC ter 127/06-ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF ter 57/12-ZPCP-2D), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-UPB1 in 11/10) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 19. redni seji, 26. 3. 2013, ter Občinski svet Občine Destrnik na 18. redni seji, 6. 2. 2013, sprejela naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 3/10; v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»(3) Kot tržna dejavnost lahko zavod izvaja dejavnosti Druga oskrba z jedmi in Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.«

2. člen

Tretja alineja tretjega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»- trije predstavniki staršev (en predstavnik OŠ Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas, en predstavnik vrtca pri OŠ Destrnik in PŠ Trnovska vas).«

3. člen

V 20. členu odloka se doda nova, četrta alineja, ki se glasi:

»- pripravi predlog finančnega načrta, ki ga posreduje v sprejem svetu zavoda, poroča ustanoviteljema o polletni realizaciji in svetu zavoda ter ustanoviteljema o celoletni realizaciji finančnega načrta.«

Dosedanje četrta do devetnajsta alineja postanejo peta do dvajseta alineja.

4. člen

V prvem odstavku 33. člena odloka se za besedo »ustanoviteljev« doda besedilo »na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti«.

5. člen

V 40. členu odloka se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »kar se podrobneje določi s pogodbo o sofinanciranju«.

6. člen

V 44. členu odloka se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

»S sistemizacijo delovnih mest za dejavnost osnovnošolskega izobraževanja na podlagi normativov in standardov mora soglašati pristojno ministrstvo, s sistemizacijo za dejavnost vzgoje in za izvajanje nadstandardnega programa pa morata soglašati ustanovitelja.«

7. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 900-13/2013-18R-6/6

Datum: 6. 2. 2013

 

Župan Občine Destrnik

Vladimir VINDIŠ