New Page 2

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Vitanje (Uradni list RS, št. 36/2000) in po 16. členu Statuta občine Vitanje UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je občinski svet Občine Vitanje na svoji 13. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel naslednji

 

S K L E P

O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2017

 

1.člen

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 2017 znaša 0,00125 EUR. Vrednost točke je mesečna.

 

2.člen

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-009/2016-04

Datum: 24. 11. 2016

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan