New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 60/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 79/2009, 51/2010) je Občinski svet Občine Destrnik na 17. izredni seji, dne 12. 10. 2010, potrdil uradno prečiščeno besedilo statuta Občine Destrnik, ki obsega:

- Statut Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2005, z dne 15. 12. 2005)

- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2010, z dne 20. 10. 2010).

STATUT OBČINE DESTRNIK

uradno prečiščeno besedilo

(SOD – UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Občina Destrnik (v nadaljevanju: ob­čina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju na­slednjih naselij:

- Desenci

- Destrnik

- Dolič

- Drstelja

- Gomila

- Gomilci

- Janežovci

- Janežovski Vrh

- Jiršovci

- Levanjci

- Ločki Vrh

- Placar

- Strmec pri Destrniku

- Svetinci

- Vintarovci

- Zasadi

- Zgornji Velovlek

(2) Sedež občine je v Vintarovcih 50.

(3) Občina je pravna oseba javnega pra­va s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

(4) Občino predstavlja in zastopa žu­pan.

(5) Območje, ime in sedež občine se lah­ko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.

(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občin­skim odlokom.

2. člen

Občina Destrnik v okviru ustave in za­kona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predho­dnem soglasju nanjo prenesene z zako­nom.

3. člen

(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

(2) Občani odločajo o lokalnih javnih za­devah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasova­njem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih ob­čanov, z referendumom in ljudsko inici­ativo.

(4) Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so la­stniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

4. člen

(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

(2) Občina samostojno odloča o povezo­vanju v širše lokalne samoupravne sku­pnosti na način in po postopku, predpi­sanem v zakonu.

(3) Občina lahko sodeluje tudi z lokalni­mi skupnostmi drugih držav ter z med­narodnimi organizacijami lokalnih sku­pnosti.

(4) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarno­sti in lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in or­ganizacije ter službe za opravljanje sku­pnih zadev.

5. člen

(1) Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se do­loči z odlokom.

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu napis: OBČINA DESTRNIK, VINTAROVCI 50, v no­tranjem krogu pa številko uporabnika oziroma naziv organa občine – Občinski svet, Nadzorni odbor, Volilna komisija. V sredini žiga je grb občine.

(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s Pravilnikom o obliki, uporabi in hrambi pečata Občine Destr­nik.

(4) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organi­zacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

5. a člen

V statutu Občine Destrnik uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. NALOGE OBČINE

6. člen

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne nalo­ge), določene z zakonom in s tem statu­tom, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve jav­nega pomena tako, da:

• sprejema statut in druge predpise ob­čine,

• sprejema proračun in zaključni račun občine,

• načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

• predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

• ureja način in pogoje upravljanja z ob­činskim premoženjem,

• pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

• sklepa pogodbe o pridobitvi in odtuji­tvi nepremičnin in premičnin,

• sestavlja premoženjsko bilanco, s ka­tero izkazuje vrednost svojega premože­nja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski ra­zvoj občine tako, da:

• spremlja in analizira gospodarske re­zultate v občini,

• sprejema prostorske akte, ki omogoča­jo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

• pospešuje gospodarski razvoj,

• sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine poma­ga gospodarskim subjektom pri razreše­vanju gospodarskih problemov,

• z javnimi sredstvi, v skladu s predpi­si, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega social­nega sklada stanovanj tako, da:

• v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

• sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

• spremlja in analizira stanje na stano­vanjskem področju občine,

• spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v sta­novanjski trg,

• gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

• v skladu s predpisi omogoča občanom

najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

• sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri raz­reševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

• zagotavlja izvajanje obveznih in izbir­nih lokalnih javnih služb v skladu z za­konom,

• nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

• gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-iz­obraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

• ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

• v skladu z zakoni, ki urejajo to podro­čje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možno­sti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

• sodeluje z vzgojno-izobraževalnim za­vodom in zdravstvenim zavodom,

• z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

• ustvarja pogoje za izobraževanje odra­slih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

• spremlja stanje na tem področju,

• pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem po­dročju,

• sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

• omogoča dostopnost kulturnih pro­gramov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

• določa občinski program športa,

• zagotavlja splošno izobraževalno knji­žnično dejavnost,

• z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

• sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih vi­rov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

• izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja var­stva okolja,

• spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukre­pe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

• sprejema splošne akte, s katerimi po­spešuje in zagotavlja varstvo okolja,

• sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih ne­pravilnostih,

• z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

• lokalne javne ceste in druge javne poti,

• površine za pešce in kolesarje,

• igrišča za šport in rekreacijo ter otro­ška igrišča,

• javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

• zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in dru­gih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

• organizira reševalno pomoč v poža­rih,

• organizira obveščanje, alarmiranje, po­moč in reševanje za primere elementar­nih in drugih nesreč,

• zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varno­sti in varstva pred naravnimi nesrečami,

• zagotavlja sredstva za odpravo posle­dic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

• sodeluje z občinskim poveljstvom ga­silske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

• opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:

• sprejema ustrezne splošne akte,

• določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

• ureja lokalni promet in določa prome­tno ureditev,

• organizira občinsko redarstvo,

• izvaja nadzorstvo nad javnimi priredi­tvami,

• opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in dru­gih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svo­je pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

• opravlja druge naloge v okviru teh pri­stojnosti.

7. člen

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nana­šajo na:

• ugotavljanje javnega interesa za ure­sničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlasti­tve nepremičnin za potrebe občine,

• določanje namembnosti prostora,

• gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

• evidenco občinskih zemljišč in druge­ga premoženja,

• zagotavljanje varstva naravnih in kul­turnih spomenikov v sodelovanju s pri­stojnimi institucijami,

• mrliško ogledno službo in

• ureja druge lokalne zadeve javnega po­mena.

8. člen

(1) Občina opravlja statistične, evidenč­ne in analitične naloge za svoje potrebe.

(2) Občina obdeluje podatke, ki jih po­trebuje za opravljanje nalog iz svoje pri­stojnosti in jih pridobi v skladu z zako­nom.

III. ORGANI OBČINE

 

1. SKUPNE DOLOČBE

9. člen

(1) Organi občine so:

• občinski svet,

• župan in

• nadzorni odbor občine.

(2) Občina ima volilno komisijo kot sa­mostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima tudi druge organe, kate­rih ustanovitev in naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih orga­nov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

10. člen

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokov­ne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opra­vila za občinske organe (in organe ožjih delov občin).

(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi

občinske uprave.

(Občinski svet lahko z odlokom ustanovi enega ali več organov občinske uprave. V primeru, da občinski svet z odlokom ne ustanovi enega ali več organov občinske uprave, se šteje, da je občinska uprava enovit organ občinske uprave.) Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno podro­čje.

(5) Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

11. člen

Če ni v zakonu ali v tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa obči­ne.

12. člen

(1) Delo organov občine je javno.

(2) Javnost dela se zagotavlja z obvešča­njem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javne­ga obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje ob­činskih organov.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gra­div, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splo­šnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj­nost, določajo zakon, ta statut in poslov­nik občinskega sveta.

(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in prav­nih koristih, če izkažejo pravni interes.

2. OBČINSKI SVET

13. člen

(1) Občinski svet je najvišji organ odlo­čanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

(2) Občinski svet šteje 11 članov.

(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sve­ta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvo­ljenega občinskega sveta, če ni z zako­nom drugače določeno.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovi­ca mandatov članov občinskega sveta.

(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog vo­litev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

14. člen

(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

(2) Občinski svet se voli po večinskem sistemu.

(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.

15. člen

(1) Občinski svet sprejema statut obči­ne, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.

(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

• sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

• sprejema občinski proračun in zaključ­ni račun,

• ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,

• v sodelovanju z občinskimi sveti dru­gih občin ustanavlja skupne organe ob­činske uprave, ter skupne organe za izvr­ševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

• daje soglasje k prenosu nalog iz držav­ne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

• nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občin­skega sveta,

• potrjuje mandate članov občinskega sveta, ter ugotavlja predčasno preneha­nje mandata občinskega funkcionarja,

• imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,

• imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

• določi, kateri izmed članov občinske­ga sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,

• odloča o pridobitvi in odtujitvi občin­skega premoženja, če z zakonom, s sta­tutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,

• odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

• razpisuje referendum,

• s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinske­ga sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in de­lovnih teles, ki jih imenuje, merila za do­ločitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristoj­nimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnate­ljev ali direktorjev javnih zavodov, agen­cij in javnih skladov,

• določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

• ustanavlja javne zavode in javna podje­tja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

• imenuje in razrešuje člane sveta za pre­ventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov jav­nih dobrin ter člane drugih organov ob­čine, ustanovljenih na podlagi zakona,

• določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi ne­srečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

• sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

• določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

• sprejme odlok o varstvu pred naravni­mi in drugimi nesrečami in določi var­stvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

16. člen

(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nad­zornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcija­mi, za katere tako določa zakon.

(3) Član občinskega sveta, ki je imeno­van za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo pod­župana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župa­na opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

17. člen

(1) Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan.

(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan od­stoten ali zadržan, vodi sejo podžupan (3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega poo­blastila vodi najstarejši član občinskega sveta.

(4) Župan sklicuje seje občinskega sve­ta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem sve­tu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.

(5) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina čla­nov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila poda­na pisna zahteva za sklic seje, ki je vse­bovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gra­diva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zah­teve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in ob­činska uprava so dolžni zagotoviti pogo­je za vodenje in izvedbo seje.

18. člen

Strokovno pripravo gradiv, organizacij­sko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, ter nje­govih komisij in odborov zagotavlja ob­činska uprava.

19. člen

(1) Občinski svet dela in odloča na se­jah.

(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

(3) Vsak član občinskega sveta lahko pre­dlaga občinskemu svetu v sprejem odlo­ke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pri­pravljeni tako, kot je določeno v poslov­niku občinskega sveta.

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

(7) Za vsako sejo občinskega sveta se po­šlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzor­nega odbora občine in direktorju ob­činske uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

(8) Predsednik nadzornega odbora ob­čine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občin­skega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obrav­navajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

20. člen

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z veči­no opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino nav­zočih članov.

(4) Odločitve občinskega sveta izvršuje­ta župan in občinska uprava.

(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj en­krat letno.

21. člen

(1) Predčasno prenehanje mandata čla­na občinskega sveta ureja zakon.

(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na pod­lagi poročila komisije za mandatna vpra­šanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.

(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(5) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.

2.1 ODBORI IN KOMISIJE OBČIN­SKEGA SVETA

22. člen

(1) Občinski svet ima komisijo za man­datna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

(4) Občasna delovna telesa ustanovi ob­činski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

23. člen

(1) Komisija za mandatna vprašanja, voli­tve in imenovanja ima tri člane, ki jih ob­činski svet imenuje izmed svojih članov.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, vo­litve in imenovanja opravlja zlasti nasle­dnje naloge:

• občinskemu svetu predlaga kandida­te za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

• občinskemu svetu ali županu daje po­bude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

• pripravlja predloge odločitev občin­skega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter iz­vršuje odločitve občinskega sveta, zako­ne in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

• obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

24. člen

(1) Stalna delovna telesa občinskega sve­ta so:

• odbor za šolstvo, kulturo, socialo in društva,

• odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,

• odbor za infrastrukturo,

• odbor za plan in finance,

• statutarno pravna komisija,

• odbor za požarno varnost in civilno zaščito.

(2) Odbori štejejo od pet do devet čla­nov, komisije pa od tri do sedem članov. Delovno področje in število članov po­sameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinske­ga sveta.

25. člen

(1) Člane odborov in komisij imenuje ob­činski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.

 Predlog kandidatov za člane pripravi Ko­misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče žu­pan.

(4) Članstvo v komisiji ali odboru občin­skega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

26. člen

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob­činskega sveta in dajejo občinskemu sve­tu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sve­ta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključ­nega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

27. člen

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa ob­činskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občin­skega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. ŽUPAN

28. člen

(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opra­vijo v skladu z zakonom.

(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.

(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvo­litvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvo­litvi župana odloči o morebitnih pritož­bah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

(3) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

29. člen

(1) Župan predstavlja in zastopa obči­no.

(2) Poleg tega župan predvsem:

• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun pro­računa, odloke in druge akte iz pristoj­nosti občinskega sveta,

• izvršuje občinski proračun ter poobla­šča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proraču­na,

• skrbi za izvajanje splošnih aktov obči­ne in drugih odločitev občinskega sveta,

• odloča o pridobitvi in odtujitvi premič­nega premoženja ter o pridobitvi nepre­mičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,

• skrbi za objavo statuta, odlokov in dru­gih splošnih aktov občine,

• predlaga ustanovitev organov občin­ske uprave, določitev njihovega delov­nega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o skle­nitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,

• imenuje in razrešuje direktorja občin­ske uprave, predstojnike organov občin­ske uprave in organov skupne občinske uprave,

• usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

• opravlja druge naloge, ki jih določa za­kon in ta statut.

(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

30. člen

(1) Župan lahko zadrži objavo splošne­ga akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti ra­zloge za zadržanje.

(2) Če občinski svet vztraja pri svoji od­ločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte­vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

(3) Župan zadrži izvajanje odločitve ob­činskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga ob­činskemu svetu, da o njej ponovno odlo­či na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve ob­činskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odloči­tve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne po­stopek pri upravnem sodišču.

(5) Če se odločitev občinskega sveta na­naša na zadevo, ki je z zakonom prene­sena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

31. člen

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

• skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in dru­gih nesreč,

• imenuje poveljnike in štabe civilne za­ščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,

• sprejme načrt zaščite in reševanja,

• vodi zaščito, reševanje in pomoč,

• določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo iz­delati načrte zaščite in reševanja,

• ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na obmo­čju občine,

• sprejema akte in ukrepe v vojnem sta­nju, če se občinski svet ne more sestati,

• v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih pre­bivalcev,

• predlaga pristojnemu organu razpore­ditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

32. člen

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

33. člen

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog žu­pana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

(2) Podžupan pomaga županu pri njego­vem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga žu­pan pooblasti.

(3) Podžupan nadomešča župana v pri­meru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan poobla­sti.

(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice

glasovati za odločitve občinskega sveta.

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opra­vljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

34. člen

(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako žu­pan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občin­skega sveta.

(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pri­stojnosti župana.

35. člen

(1) Če je tako določeno v zakonu ali dru­gem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe ob­čine.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje po­sameznih zadev iz svoje pristojnosti.

36. člen

(1) Predčasno prenehanje mandata žu­pana je določeno z zakonom.

(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje man­data.

(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izja­va, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(4) Ugotovitveni sklep posreduje občin­ski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom man­datne dobe, razpiše občinska volilna ko­misija nadomestne volitve.

(5) Podžupanu preneha mandat s prene­hanjem mandata člana občinskega sveta.

(6) Podžupanu preneha mandat podžu­pana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred­časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na nje­gov mandat člana občinskega sveta.

4. NADZORNI ODBOR

37. člen

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji or­gan nadzora javne porabe v občini.

(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zako­nom naslednje pristojnosti:

• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

• nadzoruje finančno poslovanje upo­rabnikov proračunskih sredstev.

• Nadzorni odbor v okviru svojih pristoj­nosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porab­nikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

38. člen

(1) Nadzorni odbor ima osem članov. Člane nadzornega odbora imenuje ob­činski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predla­ga občinskemu svetu komisija za manda­tna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podž­upan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občin­skih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

(3) Članstvo v nadzornem odboru pre­neha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sve­ta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata čla­na občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

39. člen

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo iz­med sebe predsednika nadzornega od­bora.

(3) Predsednik predstavlja nadzorni od­bor, sklicuje in vodi njegove seje.

(4) Nadzorni odbor dela in sprejema od­ločitve na seji, na kateri je navzočih veči­na članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

(5) Sedež nadzornega odbora je na sede­žu občine v Vintarovci 50. Nadzorni od­bor za seje uporablja prostore občine.

(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja upo­rablja pečat občine.

40. člen

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nad­zorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru kole­darskega leta predloži županu.

(2) Nadzorni odbor mora vsako prora­čunsko leto izvesti nadzor:

• proračuna in zaključnega računa pro­računa občine,

• finančnih načrtov in zaključnih raču­nov ožjih delov občine (krajevnih sku­pnosti),

•finančnih načrtov in zaključnih raču­nov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in dru­gih).

(3) Nadzorni odbor lahko začne posto­pek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni od­bor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopol­niti nadzorni program. Dopolnitev nad­zornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spre­membo nadzornega programa. Dopolni­tev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.

(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca janu­arja koledarskega leta za preteklo leto.

(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter dru­gimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih prora­čunskih sredstev in drugimi osebami.

(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udele­žiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so po­membne za njegovo delo.

41. člen

(1) Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko opravlja neposre­dni nadzor.

(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslov­nih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in upo­rabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumenta­cije.

(3) Nadzorni odbor pred nadzorom ob­vesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno doku­mentacijo, sodelovati v postopku nad­zora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

42. člen

(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzor­nega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristran­skosti.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:

• je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorova­ne osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakon­ski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

• je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgo­vorne osebe, zakonitega zastopnika, pro­kurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

• če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

43. člen

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje pred­sedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati ena­ke sestavine kot poročilo o nadzoru.

(2) Predsednik nadzornega odbora lah­ko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nad­zornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, osta­lim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredo­vanega osnutka poročila o nadzoru.

(3) Osnutek poročila obravnava nad­zorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbo­ra. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor spre­jeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzo­ru dopolniti.

Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.

44. člen

(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru naj­pozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni, od prejema predloga poro­čila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnaj­stih dneh od prejema ugovora.

(2) Po preteku rokov iz prejšnjega od­stavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

45. člen

(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih s predpisom do­loči minister, pristojen za finance, v so­glasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.

(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila ozi­roma predlogi.

(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nad­zorovane osebe smotrno glede na upora­bljena sodila v nadzoru.

(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslo­vanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.

(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugi­mi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslo­vanju.

(6) Nesmotrno poslovanje je negospo­darno in/ali neučinkovito in /ali neuspe­šno.

(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.

(8)Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorova­na oseba dosegla večje učinke.

(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzoro­vane osebe.

(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziro­ma smotrnosti (za gospodarnejšo, učin­kovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma sve­tuje, kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za iz­boljšanje.

46. člen

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od do­končnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

(2)V primeru, da nadzorni odbor ugoto­vi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzo­rovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojne­mu organu pregona.

47. člen

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spo­štovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, žu­pan in organi porabnikov občinskih pro­računskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati pripo­ročila in predloge nadzornega odbora.

(2) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finanč­no poslovanje pravnih oseb javnega pra­va, ki jih je ustanovila občina.

48. člen

Nadzorni odbor mora županu in občin­skemu svetu predložiti pisno letno poro­čilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitva­mi s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

49. člen

(1) Delo nadzornega odbora je javno.

(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posamezne­ga poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zara­di katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

(5) Za obveščanje javnosti o delu nad­zornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.

50. člen

(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripra­vi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje dru­gih opravil, potrebnih za nemotena ad­ministrativna tehnična dela nadzornega odbora.

(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nad­zornemu odboru javni uslužbenci, za­posleni v občinski upravi, ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne nalo­ge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje revizij­ske službe.

51. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podla­gi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

52. člen

(1) Predsednik in člani nadzornega od­bora imajo pravico do plačila za opravlja­nje dela v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel ob­činski svet.

(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo dolo­či na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

53. člen

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z veči­no glasov svojih članov.

5.1 OBČINSKA UPRAVA

54. člen

(1) Notranjo organizacijo in delovno po­dročje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

(2) Sistemizacijo delovnih mest določi in sprejme župan na predlog direktorja občinske uprave.

55. člen

(1) Občinski svet lahko na predlog žu­pana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna ob­činska uprava.

(2) Organizacija in delo skupne občin­ske uprave se določi z odlokom o ustano­vitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

56. člen

(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

(3) O upravnih stvareh iz občinske pri­stojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost za­deva spada, če zakon ne določa drugače.

57. člen

(1) Posamične upravne akte iz pristojno­sti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za poobla­ščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opra­vljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za od­ločanje v upravnih stvareh.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odloča­jo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

58. člen

Direktor občinske uprave skrbi in je od­govoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in za­gotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.

59. člen

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko stro­kovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s poseb­nim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stva­reh odloča tudi uradna oseba, ki ima sre­dnjo strokovno izobrazbo.

60. člen

(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave od­loča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zako­nom.

61. člen

(1) O izločitvi predstojnika organa ob­činske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika ob­činske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

(2) O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izloči­tve o stvari tudi odloči.

6. OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO

62. člen

(1) Občina lahko ustanovi občinsko pra­vobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino in ob­činske organe.

(2) Po pooblastilu lahko občinsko pra­vobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

(3) Občinsko pravobranilstvo se ustano­vi z odlokom, v katerem občinski svet do­loči njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

(4) Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občin­skega pravobranilstva.

7. DRUGI ORGANI OBČINE

63. člen

Organizacijo, delovno področje ter se­stavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma ob­činski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posa­meznega organa.

64. člen

(1) Občina ima poveljnika in štab civil­ne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru­gih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno za­ščito so za svoje delo odgovorni županu.

IV. VAŠKI ODBORI

65. člen

(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja po­sebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij pri opra­vljanju javnih zadev v občini ustanovi občinski svet z odlokom vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z odlokom se določi organizacija in način dela va­ških odborov.

(2) Člane vaških odborov imenuje in raz­rešuje občinski svet na predlog komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predloge komisiji za mandatna vprašanja, volitve in ime­novanja lahko podajo občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustano­vljen, župan in člani občinskega sveta.

66. člen

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

• dajejo predloge in sodelujejo pri pri­pravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju ko­munalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in so­delujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

• sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju sogla­sij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

• dajejo predloge za sanacijo divjih odla­gališč komunalnih odpadkov in sodelu­jejo pri njihovi sanaciji,

• dajejo predloge za ureditev in olep­ševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, uredi­tev dovozov in izvozov, omejevanje hi­trosti ipd.),

• sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in iz­vedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

• oblikujejo pobude za spremembo pro­storskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

• dajejo mnenja glede spremembe na­membnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih pro­izvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromeli­oracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev sku­pnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

• spremljajo nevarnosti na svojem ob­močju in o tem obveščajo štab za civil­no zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OB­ČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI

67. člen

Oblike neposrednega sodelovanja obča­nov pri odločanju v občini so: zbor obča­nov, referendum in ljudska iniciativa.

1. ZBOR OBČANOV

68. člen

(1) Občani na zboru občanov:

• obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zve­zi s tem in oblikujejo mnenja,

• obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,

• obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov ob­čine oziroma za spremembo njihovih območij,

• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

• opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,

• predlagajo člane vaških odborov,

• dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja obči­ne, gospodarjenja s prostorom ter varo­vanja življenjskega okolja,

• oblikujejo stališča v zvezi z večjimi po­segi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpad­kov in nevarnih stvari,

• obravnavajo in oblikujejo mnenja, sta­lišča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statu­tom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

(2) Odločitve, predloge, pobude, stali­šča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pri­stojni občinski organ meni, da predlo­gov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predsta­viti in utemeljiti.

69. člen

(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več naselij.

Zbor občanov skliče župan na lastno po­budo ali na pobudo občinskega sveta.

(2) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 od­stotkov volivcev v občini, zbor občanov v posameznem naselju pa na zahtevo najmanj 25 odstotkov volivcev v tej sku­pnosti.

(3) Zahteva volivcev za sklic zbora ob­čanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam voliv­cev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudni­ku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

70. člen

(1) Sklic zbora občanov mora vsebova­ti območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

71. člen

(1) Zbor občanov vodi župan ali od nje­ga pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svo­je odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja obči­ne, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo gla­suje najmanj polovica volivcev, ki sode­lujejo na zboru.

(3) Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

2. REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE

72. člen

(1) Občani lahko odločajo na referendu­mu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s ka­terimi se v skladu z zakonom predpisuje­jo občinski davki in druge dajatve.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referen­dum na predlog župana ali člana občin­skega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referen­dum, če to zahteva najmanj pet odstot­kov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

73. člen

(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta naj­kasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem, za vložitev zahteve za razpis referenduma.

(3) Če je vložen predlog za razpis refe­renduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

74. člen

(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavr­njen ali so bile zavrnjene njegove posa­mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

75. člen

(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določ­bah mora vsebovati že oblikovano zahte­vo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obra­zložitev.

(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak voli­vec, politična stranka v občini ali svet ož­jega dela občine. Pobuda mora biti pod­prta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum roj­stva, naslov stalnega prebivališča.

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstav­kom tega člena ali je v nasprotju z zako­nom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobu­dnika in ga pozove, da ugotovljeno ne­skladnost odpravi v osmih dneh. Če po­budnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po pre­jemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

76. člen

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpiso­vanjem.

(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje ja­sno izraženo zahtevo za razpis referen­duma, in rok za zbiranje podpisov.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vode­nje evidence volilne pravice.

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis refe­renduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zado­stno število volivcev.

77. člen

(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnaj­stih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

(2) Referendum se izvede najprej tride­set in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

(3) Z aktom o razpisu referenduma do­loči občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja obja­vi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

78. člen

(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

(2) Odločitev na referendumu je spreje­ta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

79. člen

(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volil­na komisija.

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe­rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posame­zno vprašanje drugače urejeno.

(3) Poročilo o izidu glasovanja na refe­rendumu pošlje občinska volilna komi­sija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. SVETOVALNI REFERENDUM

80. člen

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristoj­nosti razpiše svetovalni referendum.

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki ureja­jo referendum o splošnem aktu občine.

(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih or­ganov.

4. DRUGI REFERENDUMI

81. člen

(1) Občani lahko odločajo na referendu­mu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega sta­tuta, če z zakonom, ki določa in ureja re­ferendum, ni drugače določeno.

5. LJUDSKA INICIATIVA

82. člen

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razvelja­vitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postop­ka s pobudo se primerno uporabljajo do­ločbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odloči­tev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo na­slednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

83. člen

Sredstva za neposredno sodelovanje ob­čanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem pro­računu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

84. člen

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

• neposredno v okviru občinske upra­ve,

• z ustanavljanjem javnih zavodov in jav­nih podjetij,

• z dajanjem koncesij,

• z vlaganjem lastnega kapitala v dejav­nost oseb zasebnega prava.

85. člen

(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvaja­nje naslednjih dejavnosti:

• osnovnošolsko izobraževanje,

• predšolska vzgoja in varstvo otrok,

• osnovno zdravstvo in lekarna,

• osebna pomoč družini in

• knjižničarstvo.

(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na po­dročju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih de­javnosti, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

86. člen

Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi sku­pno pravno osebo javnega prava za izva­janje javne službe.

87. člen

(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:

• oskrbo s pitno vodo,

• odvajanje in čiščenje komunalne in pa­davinske odpadne vode,

• zbiranje in prevoz komunalnih odpad­kov,

• odlaganje ostankov predelave ali od­stranjevanja komunalnih odpadkov,

• urejanje in čiščenje javnih površin,

• urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,

• vzdrževanje občinskih javnih cest

• in na drugih področjih, če tako določa zakon.

88. člen

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pri­stojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

89. člen

Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, do­ločenih z zakonom.

90. člen

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih siste­mov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.

91. člen

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pra­vic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanovi­teljic.

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega orga­na se določijo njegove naloge, organiza­cija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

92. člen

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRA­NJE OBČINE

93. člen

(1) Premoženje občine sestavljajo nepre­mične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

(2) Občina mora s premoženjem gospo­dariti kot dober gospodar.

(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občin­skega finančnega in stvarnega premože­nja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.

(4) Odprodaja ali zamenjava nepremič­nin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa za­kon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

(5) Za neodplačno pridobitev premože­nja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premože­nje povzročilo večje stroške ali če je pri­dobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

94. člen

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev finanč­ne izravnave in drugih sredstev sofinan­ciranja iz državnega proračuna.

95. člen

(1) Prihodki in drugi prejemki ter od­hodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občin­ski svet po postopku, določenem v po­slovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti prora­čun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katere­ga se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proraču­na občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

96. člen

(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih pro­gramov.

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter ra­čun financiranja.

(3) Posebni del proračuna sestavljajo fi­nančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.

(4) Načrt razvojnih programov sesta­vljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

97. člen

(1) Za izvrševanje proračuna je odgovo­ren župan.

(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzo­ra v skladu z zakonom in predpisom ministra,pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna ob­čine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in in­formacije, določene z zakonom.

98. člen

(1) Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o spre­membi proračuna.

(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti pro­računa, prerazporejanje sredstev, zača­sno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

(3) V odloku o proračunu se določi ob­seg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elemen­ti, ki jih določa zakon.

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnove­siti proračuna občine.

99. člen

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se fi­nanciranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem fi­nanciranju v skladu z zakonom. Sklep ve­lja največ tri mesece in se lahko na župa­nov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

100. člen

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zako­nom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s pro­računom.

101. člen

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.

(2) Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti proračuna zaradi spre­menjenih določb zakona ali drugega predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

(3) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, žu­pan sorazmerno poveča ali zmanjša ob­seg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, pre­nese sredstva v proračunsko rezervo.

(4) Župan mora o izvršenih prerazpore­ditvah poročati občinskemu svetu v me­secu juliju.

102. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog za­ključnega računa proračuna in ga pre­dloži občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proraču­na obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

103. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

104. člen

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadol­ževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na pre­dlog župana občinski svet.

105. člen

Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovod­skih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.

106. člen

Finančno poslovanje občine izvršuje fi­nančna služba v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.

Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzo­ra sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podza­konskimi predpisi.

107. člen

Nabavo blaga, nabavo storitev ter odda­jo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro­čanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

 

1. Splošni akti občine

108. člen

(1) Splošni akti občine so statut, poslov­nik občinskega sveta, odloki in pravilni­ki.

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte ra­zvoja občine, občinski proračun in za­ključni račun, ki sta posebni vrsti splo­šnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sve­ta.

109. člen

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjin­sko večino glasov vseh članov občinske­ga sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postop­ku, kot je predpisan za sprejem odloka.

110. člen

(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občin­ski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresniče­vanje pravic in dolžnosti članov občin­skega sveta.

110 a. člen

Če z zakonom, podzakonskim aktom ali s tem statutom, za sprejemanje splošnih aktov ni predpisana drugačna večina, sprejema občinski svet splošne akte z navadno večino glasov vseh prisotnih članov občinskega sveta.

111. člen

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, usta­navlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

112. člen

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu nji­hovega izvrševanja.

113. člen

(1) Statut, odloki in drugi predpisi ob­čine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine »Uradni vestnik občine Destrnik« in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače do­ločeno.

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

114. člen

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

(2) S posamičnimi akti - sklepom ali od­ločbo - odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr­žavne pristojnosti.

115. člen

(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne pri­mere z zakonom drugače določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni or­gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v uprav­nem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

116. člen

Občinski svet ali župan lahko vloži zah­tevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, ozi­roma če se s predpisi pokrajine brez po­oblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.

117. člen

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristoj­nosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga ob­čina posega v njeno pristojnost.

118. člen

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi iz­vršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in za­sebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

119. člen

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh po­stopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, dolo­čene z ustavo in zakoni.

120. člen

Delovna telesa so dolžna za potrebe ob­činskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podla­gi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

121. člen

(1) Vsako ministrstvo na svojem podro­čju nadzoruje zakonitost splošnih in po­samičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri­stojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.

(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela orga­nov občin zagotoviti ustrezno sodelova­nje, medsebojno obveščanje in strokov­no pomoč organom občin.

(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna mi­nistrstva tudi nadzorstvo nad primerno­stjo in strokovnostjo njihovega dela.

(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČ­BE

122. člen

(1) Z dnem uveljavitve Statuta Občine Destrnik (SOD-UPB1) preneha veljati Statut Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2005) in Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destr­nik, št. 10/2010).

(2) Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-16/2010-17I-3/6

Datum:12. 10. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, s.r.