New Page 2

Številka:

007-0002/2019

Občina:

Občina Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

Župan Občine Prevalje

Zakonska podlaga:

8. odstavek 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člen Statuta Občine Prevalje(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Prevalje

Datum:

9.6.2022

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

27. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje

Besedilo:

gradivo