New Page 2

 

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 19. seji dne 18. 4. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje

 

 

1

 

 

Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje.

 

 

2

 

 

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

 

 

3

 

 

Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno na njihov žiro račun v maksimalni višini iz drugega člena tega sklepa.

 

 

4

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklepa občinskega sveta z dne 21. 5. 1997 in 28. 5. 1999.

 

 

5

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

 

 

Št. 414-01-2/2001

Trebnje, dne 18. aprila 2001.

Župan

Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.