New Page 2

Na podlagi določila 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 –uradno prečiščeno besedilo, 11/10 – popr. in 14/14) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 7. redni seji 18. 6. 2015 sprejel

 

SPREMEMBO STATUTA OBČINE DESTRNIK

 

1. člen

Določba 113. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10 – popr. in 14/14; v nadaljevanju statut) se spremeni tako, da glasi:

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

2. člen

 

Ostali členi statuta ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen

Sprememba statuta se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 900-10/2015-7R-6/6

Datum: 18. 6. 2015

 

Župan Občine Destrnik

Vladimir Vindiš