New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2012) je Občinski svet Občine Mislinja na  21.seji dne 19.12.2013 sprejel

ODLOK

O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2014

1. člen

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve Občine Mislinja v letu 2014.

2. člen

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 80.000 €. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

3. člen

O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po neurju bo občinskemu svetu podano poročilo pri zaključnem računu proračuna za leto 2014.

4. člen

Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka :  410-03/2011

Datum :    19.12.2013   

 

 

Občina Mislinja

 

Franc Silak, župan