Na podlagi statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) je Občinski svet občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 4. 10. 2001 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
S tem pravilnikom se določajo plače, nadomestila plače, povračila stroškov in drugi osebni prejemki funkcionarjev Občine Škofja Loka ter izplačila na drugih podlagah in povračila stroškov članom nadzornega odbora Občine Škofja Loka, občinske volilne komisije ter zunanjim članom delovnih teles Občinskega sveta občine Škofja Loka.
 
2. člen
 
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list RS, št. 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ne določa drugače.
 
 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
 
 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada pačilo za njihovo delo v obliki sejnin, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
 
3. člen
 
Občinski funkcionarji so člani občinskega sveta, župan in podžupan.
 
 
Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.
 
 
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
 
 
Podžupan praviloma opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. Odločitev o poklicnem opravljanju funkcije podžupana pa mora potrditi občinski svet.
 
4. člen
 
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, nadomestila plače, osebnih prejemkov ter do povračila stroškov, ki jih ima v zvezi z delom, v skladu z zakonom.
 
5. člen
 
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do povračila dela plače oziroma izgubljenega zaslužka, dela plače določenega za opravljanje funkcije ter do povračila stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljanjem funkcije.
 
6. člen
 
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: občina), ki sodi v III. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,00. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika osnovne plače in dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
 
 
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
 
 
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% osnovne plače in funkcijskega dodatka župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
 
 
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada 30% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
 
 
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
 
7. člen
 
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, razen povračila dela plače oziroma izgubljenega zaslužka, se zagotovijo iz proračuna Občine Škofja Loka.
 
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
 
 
8. člen
 
Osnova za izračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
 
 
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
 
 
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu z 9. ali 10. členom tega pravilnika.
 
9. člen
 
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 80% osnovne plače in funkcijskega dodatka župana, povečana za dodatek za delovno dobo podžupana.
 
 
Plača podžupana zajema opravljanje naslednjih nalog:
 
 
– nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti
 
 
– vodenje občinskega sveta
 
 
– udeležbo na sejah občinskega sveta
 
 
– koordinacijo dela delovnih teles
 
 
– udeležbo na sejah delovnih teles
 
 
– pomoč županu pri izvrševanju nalog
 
 
– opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu.
 
 
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada 30% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
 
10. člen
 
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% osnovne plače in funkcijskega dodatka župana.
 
 
V okviru tega zneska članu občinskega sveta vsak mesec pripada 0,3 količnika zaradi psihofizičnih obremenitev pri opravljanju funkcije, glede na delo, ki ga je opravil v posameznem mesecu pa mu pripada:
 
 
 
– za vodenje seje občinskega sveta                 0,2 količnika
– za udeležbo na redni seji
občinskega sveta                                   0,3 količnika
– za udeležbo na izredni seji
občinskega sveta                                   0,2 količnika
– za predsedovanje na seji
delovnega telesa občinskega sveta                  0,2 količnika
– za udeležbo na seji
delovnega telesa občinskega sveta                  0,4 količnika
 
 
Evidenco o opravljenem delu članov občinskega sveta vodi občinska uprava.
 
 
V primeru, da seja občinskega sveta ali seja delovnega telesa ni zaključena v enem delu, se udeležba na seji in udeležba nadaljevanja seje upošteva kot udeležba na eni seji.
 
11. člen
 
Sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 
 
S sklepom o plači oziroma o delu plače občinskega funkcionarja se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila.
 
12. člen
 
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
 
III. IZPLAČILA NA DRUGIH PODLAGAH
 
 
13. člen
 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi izplačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
 
 
Sejnina za posamezno sejo znaša 0,4 količnika.
 
14. člen
 
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do izplačila v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, v skladu z naslednjimi kriteriji:
 
 
 
– za vodenje seje                                  0,2 količnika
– za udeležbo na seji                              0,4 količnika
– za izvedbo nadzora po programu
dela ali sklepu nadzornega odbora                  0,4 količnika
 
 
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
 
15. člen
 
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v volilnem organu v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do ustreznega nadomestila.
 
 
Sklep o obsegu sredstev iz prvega odstavka tega člena sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
 
 
Nadomestilo predsedniku, tajniku in članom volilne komisije se izplača v obliki sejnine kot:
 
 
– plačilo za udeležbo na seji ter
 
 
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
 
 
Izplačila članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi volilna komisija s sklepom.
 
IV. POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
 
 
16. člen
 
Občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, zlasti pa:
 
 
– povračilo stroškov za službena potovanja (dnevnica, kilometrina, stroški za prenočevanje, stroški za parkirnino);
 
 
– povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela;
 
 
– povračilo stroškov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 
 
– kilometrina za uporabo privatnega vozila za službene namene.
 
 
Funkcionarju, ki ima pravico do stalne osebne uporabe službenega vozila, se z dnem pridobitve te pravice ne izplačujejo povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela ali za uporabo lastnega vozila v službene namene.
 
 
Občinski funkcionar, ki funkcijo opravlja poklicno ima pravico tudi do:
 
 
– regresa za letni dopust,
 
 
– regresa za prehrano med delom,
 
 
– nagrade ob delovnih jubilejih in
 
 
– nadomestila za ločeno življenje.
 
17. člen
 
Pravice iz prvega odstavka prejšnjega člena uveljavlja funkcionar na podlagi naloga ali drugih dokazil in ob predložitvi ustreznih listin (računov).
 
 
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
 
18. člen
 
Skupinam svetnikom pripadajo sredstva za delovanje klubov svetnikov v letni višini 120.000 SIT na člana občinskega sveta. Sredstva se namenijo za izobraževanje svetnikov, ki je potrebno za opravljanje njihove funkcije.
 
 
Nalog za izobraževanje izda župan.
 
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
 
 
19. člen
 
Plače in izplačila na drugih podlagah, določena v III. poglavju tega pravilnika, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. delovnega dne v tekočem mesecu.
 
 
Povračilo stroškov, določenih v prvi alinei prvega odstavka 16. člena tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
 
20. člen
 
Plače in izplačila na drugih podlagah, določena v III. poglavju tega pravilnika, se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
 
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
 
 
21. člen
 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
 
22. člen
 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne 1. 11. 2001.
 
 

Št. 108-1/01
Škofja Loka, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.