New Page 1

 

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 20. redni seji dne 30. 11. 2004 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro

 

 

1

 

 

Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro, ki ga je izdelalo podjetje Locus, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale.

 

 

2

 

 

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Komen, Komen 86 od 15. 12. 2004 do 30. 1. 2005.

 

 

3

 

 

V času javne razgrnitve bo Občina Komen organizirala javno obravnavo. Javna obravnava bo v sredo, dne 12. 1. 2005 ob 17. uri v Kvadratnem stolpu Štanjelskega gradu v Štanjelu.

 

 

4

 

 

Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe k predlogu prostorskega akta na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen v roku iz 2. člena tega sklepa.

 

 

5

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 41413-06/03-17

 

 

Komen, dne 1. decembra 2004.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.