New Page 2

Na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) in 6., 9. in 38 členom Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 24/10), je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 10. redni seji, dne 15. septembra 2011, sprejel

S K L E P

o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne

občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema

Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2011

1. člen

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejema Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe z vodo iz sistema Kumunalnega podjetja Ptuj d.d. za leto 2011 s katerim je določena cena vode (vodarina) v višini 0,6337 €/ m3 porabljene vode (+DDV) in mesečna tarifa omrežnine, kot so navedene v zadnjem stolpcu spodnje tabele.

Dimenzija števca

OMREŽNINA MESEČNO v € (+ DDV)

DN 13

2,10

DN 20

3,50

DN 25

5,24

DN 32

8,39

DN 50

20,97

DN 80

69,88

DN 100

104,83

DN 150

209,65

2. člen

Sklep začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem

vestniku.

Številka: 355-1/2010

Datum: 15. september 2011

Župan

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ. dipl. prav., s. r.