New Page 1

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 28. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2001

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

2. člen

Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2001 so:

----------------------------------------------------------------

A)   Bilanca prihodkov in odhodkov

1.   Skupni prihodki                              378,967.897,79

2.   Skupni odhodki                               313,557.439,70

3.   Presežek oziroma primanjkljaj                 65,410.458,09

----------------------------------------------------------------

B)   Izkaz računa financiranja

1.   Zadolževanje                                              –

2.   Odplačilo dolga                                3,047.159,54

3.   Neto odplačilo dolga                           3,047.159,54

----------------------------------------------------------------

C)   Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

1.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

     kapitalskih deležev                                       –

2.   Dana posojila in povečanje

     kapitalskih deležev                                       –

----------------------------------------------------------------

     Stanje sredstev na računu na dan

     31. 12. 2000 je                               70,856.522,10

----------------------------------------------------------------

 

     Rezervni sklad:

1.   Stanje 31.12. preteklega leta                  3,767.912,22

2.   Prihodki                                         757.818,00

3.   Odhodki                                                   –

4.   Stanje sredstev na dan 31. 12. 2001            4,525.730,22

3. člen

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40503-01-02

Borovnica, dne 18. julija 2002.

Župan

Občine Borovnica

Alojz Močnik l. r.