Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Kidričevo na 8. redni seji dne 5. 11. 1999 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
 
 
1. člen
 
Prvi odstavek 6. člena pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 61/99) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
 
 
“Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članom občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
 
 
– pripravo in udeležbo na redni seji občinskega sveta 5% od plače župana,
 
 
– pripravo in udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3% od plače župana,
 
 
– predsedovanje stalnemu odboru pri občinskem svetu 3,75% od plače župana,
 
 
– pripravo in udeležbo člana na stalnem odboru občinskega sveta ter za predsedovanje delovnemu telesu občinskega sveta in predsedovanje delovnemu telesu 2,25% od plače župana,
 
 
– za pripravo in udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta ter delovnega telesa 1,5% od plače župana,
 
 
– sodelovanje pri projektih 5% od plače župana.”
 
2. člen
 
10. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:
 
 
“Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom krajevnih odborov se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
 
 
Sejnina za posamezno sejo znaša:
 
 
– za predsedovanje krajevnemu odboru in delovnemu telesu ter za pripravo in udeležbo člana na stalnem odboru občinskega sveta 2,25% od plače župana,
 
 
– za pripravo in udeležbo člana na seji krajevnega odbora in delovnega telesa ter delovnega telesa občinskega sveta 1,5% od plače župana”.
 
3. člen
 
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 062-02/99-6-40-1
Kidričevo, dne 8. novembra 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.