New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

230. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 21. člen Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 — popr., 34/19 in 199/21 — ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16-UBP2, 45/17, 10/19)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

30.5.2022

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

23. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo