New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-10/2014-1-(41/04)

Datum: 7.5.2014

 

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 34. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21.5.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1) Potrditev zapisnika 33. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.4.2014 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2) Kadrovske zadeve (dodatno gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6) (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4)

 

4) Predlog cen storitve - oskrba s pitno vodo (gradivo) (dodatno gradivo)

 

5) Poročilo o stanju projekta Gorki in projekta Vodovod Bašelj-Kranj (gradivo 1, 2, 3)

 

6) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2) (dodatno gradivo)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

zanj

 

Bojan Homan

 

Podžupan