New Page 2

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), je Občinski svet Občine Tržič na 9. redni seji dne 10. 10. 2007 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007

 

 

1. člen

 

 

Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007 se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:

 

 

»Proračun Občine Tržič za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

                                                       V EUR

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

                                            Proračun za leto

 

 

                                                        2007

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

Skupina/Podskupina

 

 

I.       SKUPAJ PRIHODKI                          11.218.466

 

 

         (70+71+72+73+74)

 

 

         TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   8.412.650

 

 

70*      DAVČNI PRIHODKI                           7.573.532

 

 

         700 Davki na dohodek in                   6.679.248

 

 

         dobiček

 

 

         703 Davki na premoženje                     791.806

 

 

         704 Domači davki na blago in                102.478

 

 

         storitve

 

 

         706 Drugi davki                                   0

 

 

71*      NEDAVČNI PRIHODKI                           839.118

 

 

         710 Udeležba na dobičku in                  508.987

 

 

         dohodki od premoženja

 

 

         711 Takse in pristojbine                     26.665

 

 

         712 Denarne kazni                            20.791

 

 

         713 Prihodki od prodaje blaga                27.844

 

 

         in storitev

 

 

         714 Drugi nedavčni prihodki                 254.831

 

 

72*      KAPITALSKI PRIHODKI                       1.260.376

 

 

         720 Prihodki od prodaje                     693.585

 

 

         osnovnih sredstev

 

 

         721 Prihodki od prodaje zalog                     0

 

 

         722 Prihodki od prodaje                     566.791

 

 

         zemljišč in nematerialnega

 

 

         premoženja

 

 

73*      PREJETE DONACIJE                            202.427

 

 

         730 Prejete donacije iz                      24.427

 

 

         domačih virov

 

 

         731 Prejete donacije iz tujine              178.000

 

 

74*      TRANSFERNI PRIHODKI                       1.343.013

 

 

         740 Transferni prihodki iz                1.155.013

 

 

         drugih javnofinančnih

 

 

         institucij

 

 

         741 Prejeta sredstva iz drž.                188.000

 

 

         proračuna iz sredstev

 

 

         proračuna EU

 

 

II.      SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             12.171.758

 

 

40*      TEKOČI ODHODKI                            3.344.864

 

 

         400 Plače in drugi izdatki                  605.335

 

 

         zaposlenim

 

 

         401 Prispevki delodajalcev za               103.957

 

 

         socialno varnost

 

 

         402 Izdatki za blago in                   2.489.071

 

 

         storitve

 

 

         403 Plačila domačih obresti                  76.062

 

 

         409 Rezerve                                  70.439

 

 

41*      TEKOČI TRANSFERI                          3.270.492

 

 

         410 Subvencije                               58.893

 

 

         411 Transferi posameznikom in               768.502

 

 

         gospodinjstvom

 

 

         412 Transferi neprofitnim                   411.915

 

 

         organizacijam in ustanovam

 

 

         413 Drugi tekoči transferi                2.031.182

 

 

         414 Tekoči transferi v tujino                     0

 

 

42*      INVESTICIJSKI ODHODKI                     4.218.348

 

 

         420 Nakup in gradnja osnovnih             4.218.348

 

 

         sredstev

 

 

43*      INVESTICIJSKI TRANSFERI                   1.338.054

 

 

         430 Investicijski transferi                       0

 

 

         431 Investicijski transferi               1.212.785

 

 

         pravnim in f. osebam, ki niso

 

 

         prorač. uporab.

 

 

         432 Investicijski transferi                 125.269

 

 

         proračunskim uporabnikom

 

 

III.     PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma               –953.292

 

 

         PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Skupina/Podskupina

 

 

IV.      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0

 

 

         IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         (750+751+752)

 

 

75*      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0

 

 

         750 Prejeta vračila danih                         0

 

 

         posojil

 

 

         751 Prodaja kapitalskih                           0

 

 

         deležev

 

 

         752 Kupnine iz naslova                            0

 

 

         privatizacije

 

 

V.       DANA POSOJILA IN POVEČANJE                   18.008

 

 

         KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         (440+441+442)

 

 

44*      DANA POSOJILA IN POVEČANJE                   18.008

 

 

         KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         440 Dana posojila                                 0

 

 

         441 Povečanje kapitalskih                    18.008

 

 

         deležev in naložb

 

 

         442 Poraba sredstev kupnin iz                     0

 

 

         naslova privatizacije

 

 

VI.      PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN              –18.008

 

 

         SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         (IV.-V.)

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podskupina

 

 

VII.     ZADOLŽEVANJE (500)                        1.523.118

 

 

50*      ZADOLŽEVANJE                              1.523.118

 

 

         500 Domače zadolževanje                   1.523.118

 

 

VIII.    ODPLAČILA DOLGA (550)                       688.533

 

 

55*      ODPLAČILA DOLGA                             688.533

 

 

         550 Odplačila domačega dolga                688.533

 

 

IX.      SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA               –136.714

 

 

         RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-

 

 

         VIII.)

 

 

X.       NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              834.585

 

 

XI.      NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-                953.292

 

 

         VIII.-IX=-III)

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

– Stanje sredstev na računih konec 31.        EUR 209.805,00

 

 

12. 2006, vključno s KS

 

 

– Koriščenje sredstev, ki so ostala na        EUR 136.714,00

 

 

računih, v letu 2007

 

 

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 4101-142/2006-51

 

 

Tržič, dne 10. oktobra 2007

 

 

Župan

Občina Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.