New Page 2

 

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je župan Občine Trebnje dne 7. 5. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi

 

 

a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Zasnova vodnega gospodarstva in namenske rabe prostora

 

 

b) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5);

 

 

c) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrnejo:

 

 

a) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Zasnova vodnega gospodarstva in namenske rabe prostora;

 

 

b) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5);

 

 

d) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna,

 

 

ki jih je izdelal ACER Novo mesto d.o.o.

 

 

2. člen

 

 

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Trebnje, ki se razgrinjajo, se nanašajo na opredelitev novih vodnih virov in zajetij ter njihovih varstvenih pasov in na opredelitev novih (nadomestnih) stavbnih zemljišč za vse tiste objekte, ki se bodo z gradnjo avtoceste na odseku Bič–Korenitka rušili, kakor tudi na določitev novih (nadomestnih) stavbnih zemljišč za primere, ko bo zaradi izgradnje avtoceste lastnikom odvzeta lastninska pravica ali omejena njihova sedanja raba.

 

 

Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev pa se dopolnjujeta z načini varovanja območij vodnih virov in zajetij ter pogoji za gradnjo objektov.

 

 

3. člen

 

 

Osnutki bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje ter v prizadetih krajevnih skupnostih. Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

4. člen

 

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Trebnje in sicer v ponedeljek 4. junija 2001ob 19. uri.

 

 

Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjene osnutke zainteresirani lahko podajo v času javne razgrnitve ali na javni obravnavi. Pripombe je možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali jih pisno posredovati na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 03-03-01/00-03

Trebnje, dne 7. maja 2001.

Župan

Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.