New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dornava ( Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 30/14), je Občinski svet Občine Dornava na 29. seji, dne 11.09. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DORNAVA ZA LETO 2014

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2014 se spremeni 1. člen odloka tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2014

 

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)

3.736.964,00

 

  

Tekoči prihodki  (70+71)

1.961.021,00

70

 

Davčni prihodki  (700+703+704+706)    

1.754.545,00

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1.582.195,00

703

 

Davki na premoženje

87.000,00

704

 

Domači davki na blago in storitve

85.350,00

706

 

Drugi davki

-

 

 

 

 

71

 

Nedavčni prihodki  (710+711+712+713+714)

206.476,00

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

50.076,00

711

 

Takse in pristojbine

1.500,00

712

 

Denarne kazni

5.500,00

713

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev

-

714

 

Drugi nedavčni prihodki

149.400,00

72

 

Kapitalski prihodki  (720+721+722)

288.446,30

720

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

288.446,30

721

 

Prihodki od prodaje zalog

-

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

-

73

  

Prejete donacije  (730+731)

-

730

 

Prejete donacije iz domačih virov

-

731

 

Prejete donacije iz tujine

-

74

  

Transferni prihodki  (740+741)  

1.487.496,70

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

133.571,00

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Eu

1.353.925,70

 

 

 

 

 

II.

Skupaj odhodki (40+41+42+43)

3.272.764,00

40

 

Tekoči odhodki  (400+401+402+403+409)

920.246,00

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

156.300,00

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

26.670,00

402

 

Izdatki za blago in storitve

700.176,00

403

 

Plačila domačih obresti

37.100,00

409

 

Rezerve

-

41

 

Tekoči transferi  (410+411+412+413)

679.538,00

410

 

Subvencije

-

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

348.615,00

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

74.600,00

413

 

Drugi tekoči domači transferi

256.323,00

414

   

Tekoči transferi v tujino

-

42

   

Investicijski odhodki  (420)

1.672.880,00

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.672.880,00

43

 

Investicijski transferi

100,00

430

 

Investicijski transferi

100,00

 

 

 

 

 

III.

Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. - II.)

464.200,00

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2014

 

 

 

 

 

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev  (750+751+752)

 

75

 

Prejeta vračila danih posojil

 

750

 

Prejeta vračila danih posojil

 

751

 

Prodaja kapitalskih deležev

 

752

 

Kupnine iz naslova privatizacije

 

44

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  (440+441)

 

440

 

Dana posojila

 

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

 

442

 

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev  (IV. - V.)

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2014

 

 

 

 

 

VII.

Zadolževanje  (500)

-

50

 

Domače zadolževanje

-

500

 

Domače zadolževanje

-

 

VIII.

Odplačila dolga (550)

 

55

 

Odplačila domačega dolga

456.457,00

550

 

Odplačila domačega dolga

456.467,00

 

 

 

 

 

IX.

Sprmemba stanja sredstev na računu (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

7.743,00

 

X.

Neto zadolževanje  (VII. - VIII.)

- 456.457,00

 

XI.

Neto financiranje  (VI.+X.-IX.)

- 464.200,00

 

XII.

Stanje sred. na računu ob koncu pret. l.

- 7.743,00

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. .

 

Številka:410-11/2014

Dornava, dne 11. september 2014

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan