New Page 2

 

Na podlagi 33. člena Statuta občine Pesnica (MUV, št. 10/95) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Pesnica na seji, dne 18. decembra 1997 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

0 povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Pesnica

 

 

1.

 

 

Povprečna gradbena cena 1 m2 koristne stanovanjske površine (upoštevana III. kat. opremljenosti), zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju občine Pesnica na dan 31. decembra 1996 znašala 100.000,00 SIT/ m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 1997.

 

 

2.

 

 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na 1  m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 - 200 prebivalcev /ha znašajo:

 

 

za individualno komunalno rabo (IKR) 5 % od PGC 5.000,00 SIT/m2

 

 

za kolektivno komunalno rabo (KKR) 7 % od PGC 7.000,00 SIT/m2

 

 

3.

 

 

Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in po območjih, ki veljajo za izračun prispevka za uporabo stavbnega zemljišča v občini Pesnica. Od tega odpade 40 % za pripravo in 60 % za korist.

 

 

I. območje: v ureditvenem območju naselja Pesnica in občinskem centru 4,0 %

 

 

II. območje: v ureditvenih območjih centrov krajevnih skupnosti: Jarenina, Jakob, Pernica 3,0 %

 

 

III. območje: druga naselja in stavbna zemljišča razpršene gradnje, v bližini asfaltnih ali drugih prometnic 2,0 %

 

 

IV. območje: druga nepozidana in stavbna zemljišča s slabšo dostopnostjo 1,0 %

 

 

4.

 

 

Povprečna gradbena cena stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbne ga zemljišča se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za gradbeništvo in IGM.

 

 

5.

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v občini Pesnica v letu 1994 (MUV, št. 5/94).

 

 

 

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 

 

 

 

 

 

Številka: 462-703/97-VF

Predsednik občinskega sveta

 

 

Datum: 19. december 1997

Ivan Šabeder, s.r.