New Page 1

Občinski svet Občine Velika Polana je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) na 6. redni seji dne 2. 11. 2015 sprejel

 

O D L O K 

o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2014 

 

1. člen

Proračun Občine Velika Polana za leto 2014 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

(zneski so v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.132.111,07

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.131.754,59

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

945.438,09

 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

827.440,00

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

106.060,05

 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE

11.899,56

 

706 DRUGI DAVKI

38.48

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

186.316,50

 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

37.724,74

 

712 DENARNE KAZNI

767,59

 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

43.346,18

 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

104.477,99

 

KAPITALSKI PRIHODKI (72)

27.300,75

 

722 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

27.300,75

 

TRANSFERNI PRIHODKI (74)

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

2.973.055,73

 

740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

514.428,53

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

2.458.627,20

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.283.168,89

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

801.428,88

 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

176.440,05

 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

27.969,42

 

402 IZDATKI ZA BLAGO 

IN STORITVE

587.811,63

 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

9.207,78

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

273.610,01

 

410 SUBVENCIJE

0

 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

152.494,08

 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

42.746,09

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

78.369,84

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.191.751,30

 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.191.751,30

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

16.378,70

 

431 INVESTICISJKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

8.566,70

 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

7.812,00

III.

PRORAČUNSKI (PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

1.151.057,82

B. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 
 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

 

440 DANA POSOJILA

 
 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

180.000,00

 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

180.000,00

55 VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

56.873,64

 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

56.873,64

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

–1.027.931,46

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

123.126,36

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

1.151.057,82

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2013

256.257,98

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del proračuna so priloge tega odloka in se objavijo na oglasni deski občine.

 

2. člen 

Sredstva na računih na dan 31. 12. 2014 v znesku 50.512,04 EUR se prenesejo v proračun Občine Velika Polana za leto 2015.

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 02-06/15 OS

Velika Polana, dne 2. novembra 2015

 

Župan 

Občine Velika Polana 

Damijan Jaklin l.r.