New Page 1

Št. 322-2/2013

Ob-2798/13

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis

za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2013

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih priredi­tev v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale in bile plačane v razpisnem obdobju.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so dru­štva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na po­dročju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,

– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro­vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana­rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po­speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50 % sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna ozi­roma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditve v Občini Krško, katerih cilj je pove­čanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na tu­ristični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziro­ma je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah in medijih,

– so tradicionalne prireditve,

– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,

– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.

4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in ume­tnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v Občini Krško 5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo prepoznavnost celotne občine.

6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene na­slednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospe­ševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena.

7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti priredi­tve na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih.

8. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob­činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavno­sti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro­ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predse­dnik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljeva­nja sredstev v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih pri­reditev je 14.000 EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odo­breno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge:

Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku­mentacije:

1. Prijavni obrazec

2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje

3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje

4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsa­ko prijavljeno prireditev posebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, način izved­be, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz prireditve,

– finančna vrednost celotne prireditve in podrobno razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stro­škov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve (prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedenih in plačanih ak­tivnostih (kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu računov – bančni izpis prometa na transakcijskem raču­nu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša)

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol­njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 17. 7. 2013 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de­javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna­ko: »Ne odpiraj – Javni razpis za turistične prireditve, 322-2/2013.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi­la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko­misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predla­gatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo­ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje­ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odloči­tev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod­bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre­jemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi­roma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s skle­pom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natanč­no opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr­žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Obči­no Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško