New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel naslednji

 

S K L E P

 

I.

Na nepremičnini parc. št. 1131/26, k.o. 15359 – Črnomelj, se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.

 

II.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-114/2014

Črnomelj, dne 2. julija 2015

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.