New Page 1

 

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in 51/02), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 16. in 93. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 9. 7. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/01, popr. 29/01) tako, da se glasi:

 

 

»Proračun Občine Veržej za leto 2002 se določa v višini 191,434.543,26 SIT.

 

 

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del tega odloka.«

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 19. člena se številka »1,500.000« nadomesti s številko »1,000.000«.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-292/02

 

 

Veržej, dne 9. julija 2002.

 

 

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

 

 

 

 

 

 

 

                          P R O R A Č U N

 

 

                     Občine Veržej za leto 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

                       SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 

 

Proračun Občine Veržej za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

                                                       Zneski v SIT

 

 

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

I. Prihodki skupaj                                   176,305.057,10

 

 

II. Odhodki skupaj                                   191,434.543,26

 

 

III. Proračunski presežek (primanjkljaj)

 

 

(I.-II.)                                             -15,129.486,16

 

 

B) Račun finančnih terjatev in naložb

 

 

IV. Prejeta vračila danih posojil in

 

 

prodaja kapitalskih deležev                              400.000,00

 

 

V. Dana posojila in povečanje

 

 

kapitalskih deležev                                               -

 

 

VI. Prejeta minus dana posojila in 

 

 

spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)                            -

 

 

VII. Skupni presežek (primanjkljaj)

 

 

(I.+IV.) - (II.+V.)                                  -14,729.486,16

 

 

C) Račun financiranja

 

 

VIII. Zadolževanje proračuna                          14,000.000,00

 

 

IX. Odplačilo dolga

 

 

X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)

 

 

XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev  

 

 

na računih                                              -729.486,16

 

 

 

 

 

Znesek v višini 729.486,16 SIT se v tekočem letu pokriva s

 

 

prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz preteklega leta.