New Page 2

Ob-3065/08

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis

za sofinanciranje programov s področja varstva in promocije naravne dediščine Ajdovske jame, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Krško

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Predmet javnega razpisa so: programi s področja varstva in promocije naravne dediščine Ajdovske jame.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis:

Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja varovanja naravne dediščine in imajo sedež v Občini Krško. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško.

Vrednost razpisa: okvirna vrednost razpisa za leto 2008 je 5.000 EUR.

5. Osnovna merila za izbor programov:

– kakovost in realnost predloženega programa,

– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,

– reference prijavitelja,

– finančna konstrukcija programa.

Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prispeti najpozneje do 21. aprila 2008, do 12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na razpis za programe varstva in promocije naravne dediščine Ajdovske jame v letu 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev. Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 22. aprila 2008, ob 13. uri v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog.

Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Darko Anžiček, tel. 07/498-13-00, e-mail: darko.anzicek@krsko.si,  času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško