New Page 2

Na podlagi 32. in 32.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in v skladu s 16. in 38. členom statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 1. 12. 2003 sprejel

S K L E P

I

Dopolni se 1. točka sklepa št. 032-04-19/02-2 z dne 6. 12. 2002, kjer se za člana nadzornega odbora Občine Zreče dodatno imenujeta še:

1. Damjana Belak-Vivod, Ul. Bratov Mernik 14, Zreče – za članico,

2. Štefan Kroneker, Prešernova ul. 10, Zreče – za člana.

II

Vsa ostala določila sklepa z dne 6. 12. 2002 ostanejo nespremenjena.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

 

Št. 032-02-03/2003

Zreče, dne 1. decembra 2003.

 

Župan

Občine Zreče

Jože Košir l. r.